Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2006

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06 Bratislava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií

vydáva

podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie

č. VPR – 01/2006

na prevádzkovanie rádiových identifikačných zariadení, ktoré slúžia na zabezpečovanie identifikácie, napr. automatická identifikácia tovaru, alarmy, osobnú identifikáciu, kontrolu prístupu, protikrádežové systémy, lokalizačné systémy, bezdrôtové ovládacie  systémy, senzory priblíženia (ďalej len „zariadenia“).

Toto všeobecné povolenie aplikuje  odporúčanie  ERC 70-031 príloha 11 a oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené koncové zariadenia za týchto podmienok:

 

1)    Zariadenia pracujú v nasledovných frekvenčných pásmach
 

Frekvenčné pásmo

Výkon

Kanálový odstup

b1 865 – 868 MHz

100 mW

200 kHz

b2 865.6 – 867.6 MHz

2 W

200 kHz

b3 865.6 - 868 MHz

500 mW

200 kHz

2)    Technické vlastnosti zariadení sú v súlade s požiadavkami európskej normy EN 302 208 -12 , resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.

3)    Zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z.3, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové zariadenia.

4)    Na zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti, zaručované výrobcom.

5)    Ak nedodržanie stanovených vlastností nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.

6)    Prevádzkovanie zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

7)    Zariadenia majú anténu podľa normy EN 302 208 (integrovaná alebo odnímateľná, ktorá bola meraná spolu so zariadením a je nevyhnutná pre správnu činnosť zariadenia) so šírkou vyžarovania :  maximálne 90 stupňov pre vyžiarený výkon od 100 mW do 500 mW, maximálne 70 stupňov pre vyžiarený výkon od 500 mW do 2000 mW.

8)   Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

 

V Bratislave 31.1. 2006                       

Ing. Milan Luknár
predseda

________________________________________________________________________________________

1 ERC 70-03 Odporúčanie týkajúce sa rádiových zariadení malého výkonu.

2 EN 302 208-1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra.

3 443/2001 Z.z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch  posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia