Všeobecné povolenie č. VPR - 01/2008

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií, 

            vydáva   

   podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách 

               všeobecné povolenie 

                 č. VPR – 01/2008

na dočasné prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu (ďalej len „automobilové radary“)Všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie Európskej komisie č. 2005/50/ES (notifikované pod č. C(2005)34) zo 17. januára 2005 o harmonizácii frekvenčného pásma 24 GHz pre dočasné využívanie automobilovými radarmi krátkeho dosahu v Európskej únii (ďalej len „EÚ“) a rozhodnutie Elektronického komunikačného výboru Európskej konferencie poštových a telekomunikáčných administratív č. ECC/DEC/(04)10 z 12. novembra 2004 o frekvenčných pásmach určených pre dočasné zavedenie automobilových radarov krátkeho dosahu novelizovaného 5. septembra 2007. Oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky automobilové radary za týchto podmienok: 
 

1. Povolenie sa vzťahuje na automobilové radary originálne nainštalované alebo nahrádzajúce automobilové radary originálne nainštalované vo vozidle, ktoré bude alebo bolo zaregistrované, uvedené na trh alebo do prevádzky v EÚ. Automobilové radary môžu byť prevádzkované len za účelom bezpečnosti cestnej premávky a zníženia rizika kolízie a môžu byť v prevádzke iba počas chodu vozidla. Nesmú byť prevádzkované mimo vozidla.

2. Na prevádzkovanie automobilových radarov sú dočasne určené frekvencie

a) 24,15 GHz +/- 2,5 GHz pre ultraširokopásmové komponenty zariadenia s maximálnou hodnotou strednej výkonovej hustoty -41,3 dBm meranou v šírke pásma 1MHz e.i.r.p (effective isotropic radiated power – efektívny izotropne vyžiarený výkon) vysielača (vrátane zisku antény) a maximálnou hodnotou špičkovej výkonovej hustoty 0 dBm meranou v šírke pásma
50 MHz e.i.r.p vysielača (vrátane zisku antény), pričom pre frekvencie nižšie ako 22 GHz je maximálna hodnota strednej výkonovej hustoty obmedzená na -61,3 dBm meraná v šírke pásma 1MHz e.i.r.p vysielača (vrátane zisku antény)

b) 24,05 – 24,25 GHz pre úzkopásmové vysielacie komponenty, ktoré môžu pracovať len s nemodulovanou nosnou s maximálnou hodnotou špičkového e.i.r.p vysielača 20 dBm a pracovným cyklom maximálne 10% pre špičkový e.i.r.p. vysielača vyšší než -10 dBm

3. Vyžarovanie vo frekvenčnom pásme 23,6 – 24,0 GHz pod uhlom 30° a väčším voči horizontálnej rovine musí byť utlmené minimálne o 25 dB pre automobilové radary uvedené na trh pred rokom 2010 a pre automobilové radary uvedené na trh neskôr minimálne o 30 dB.

4. Za účelom zabezpečenia ochrany rádioastronomických staníc vo frekvenčnom pásme 22,21 – 24,00 GHz musia byť automobilové radary vybavené automatickou deaktiváciou vo vymedzenej ochrannej zóne alebo ochrana týchto staníc musí byť zabezpečená rovnocenným spôsobom bez zásahu vodiča. Informácie o ochranných zónach sú uverejnené v Úradnom vestníku EÚ a tiež v prílohe č. 1 rozhodnutia ECC/DEC/(04)10.

5. Automobilové radary uvedené na trh pred 1. júlom 2007, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v bode 5. môžu byť uvedené do prevádzky za podmienky, že majú možnosť manuálnej deaktivácie.

6. Z dôvodu predchádzania škodlivému rušeniu rádioastronómie nie je povolené uvádzanie nových automobilových radarov na trh ani do prevádzky po 30. júni 2013. Tento termín môže byť skrátený, ak penetrácia registrovaných vozidiel vybavených automobilovým radarom dosiahne hodnotu 7% pred uvedeným dátumom v ktorejkoľvek krajine EÚ. Prípadnú zmenu tohto dátumu úrad oznámi na internetovej stránke www.teleoff.gov.sk. Automobilové radary uvedené na trh a registrované pred týmto dátumom môžu byť prevádzkované do konca životnosti vozidla, v ktorom sú inštalované.

7. Technické vlastnosti automobilových radarov musia byť v súlade s požiadavkami európskej normy EN 302 288 vydanej Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI) resp. ekvivalentnými technickými špecifikáciami.

8. Automobilové radary musia spĺňať technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

9. Automobilové radary prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách a nesmú spôsobovať rušenie iným zariadeniam.

10. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy na automobilovom radare, prevádzkovateľ je povinný toto zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia poruchy.

11. Prevádzkovanie automobilových radarov pri ich výskume, výrobe, opravách a údržbe je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

12. Na automobilových radaroch je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom.

13. Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.


V Bratislave 10.6. 2008.


                                                                                                         Mgr. Branislav Máčaj

                                                                                                                predseda