Všeobecné povolenie č. VPR - 02/2006

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06 Bratislava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií

vydáva

všeobecné povolenie

č.  VPR – 02/2006

na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako digitálne PMR 446 (ďalej len „zariadenia“)

Všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) –  ECC (Electronic Communications Committee) (ECC/DEC/(05)12) o harmonizovanom frekvenčnom pásme určenom pre digitálne PMR 446 a oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky  uvedené zariadenia za  týchto podmienok:

1)      Zariadenia sú určené na prevádzkovanie digitálnych PMR 446 na frekvenciách 446,100 MHz až 446, 200 MHz s kanálovým odstupom 12,5 kHz, resp. 6,25 kHz,  pričom nosná frekvencia prvého kanálu je vzdialená od spodného okraja pásma o polovičnú šírku kanálu (446,10625 MHz pre 12,5 kHz kanálový odstup a 446,103125 MHz pre 6,25 kHz kanálový odstup).

2)      Zariadenia môžu byť vybavené len integrovanou (vstavanou) anténou, maximálny vyžiarený výkon (e.r.p.) je 500 mW.

3)      Zariadenia musia  byť po maximálnej dobe prevádzky 180 sekúnd automaticky vyradené z prevádzky.

4)      Technické vlastnosti  zariadení sú v súlade s požiadavkami európskej normy EN 300 113-2, alebo EN 301 166-2 resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.

5)      Zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové   telekomunikačné zariadenia.

6)      Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

7)      Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný  zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.

8)      Prevádzkovanie  zariadení pri ich výskume, výrobe, opravách a údržbe je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35  ods. 5  písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

9)      Na zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom.

10)  Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

      V Bratislave  1.8. 2006

Ing. Milan Luknár
predseda