Všeobecné povolenie č. VPR - 02/2008

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií, 

                                                                                                 vydáva 

                                                           podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                                                          všeobecné povolenie 

                                                                                             č. VPR – 02/2008

na prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu (ďalej len „automobilové radary“)

Všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie Európskej komisie č. 2004/545/ES (notifikované pod č. C(2004)2591) z 8. júla 2004 o harmonizácii frekvenčného pásma 79 GHz pre využívanie automobilovými radarmi krátkeho dosahu v Európskej únii a rozhodnutie Elektronického komunikačného výboru Európskej konferencie poštových a telekomunikáčných administratív č. ECC/DEC/(04)03 z 19. marca 2004 o frekvenčnom pásme 77-81 GHz určenom na využívanie automobilovými radarmi krátkeho dosahu. Oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky automobilové radary za týchto podmienok:

1. Povolenie sa vzťahuje na automobilové radary originálne nainštalované alebo nahrádzajúce automobilové radary originálne nainštalované vo vozidle. Automobilové radary môžu byť prevádzkované len za účelom bezpečnosti cestnej premávky a zníženia rizika kolízie a môžu byť v prevádzke iba počas chodu vozidla. Nesmú byť prevádzkované mimo vozidla.

2. Na prevádzkovanie automobilových radarov sú určené frekvencie 77-81 GHz s maximálnou hodnotou strednej výkonovej hustoty - 3 dBm meranou v šírke pásma 1MHz e.i.r.p (effective isotropic radiated power – efektívny izotropne vyžiarený výkon) vysielača (vrátane zisku antény) a špičkovou hodnotou e.i.r.p. nepresahujúcou 55 dBm, pričom mimo vozidla nesmie maximálna stredná výkonová hustota presiahnuť hodnotu - 9 dBm meranú v šírke pásma 1MHz e.i.r.p od jedného zariadenia.

3. Technické vlastnosti automobilových radarov musia byť v súlade s dokumentom ETSI TR 102 263 vydaným Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI) resp. ekvivalentnými technickými špecifikáciami.

4. Automobilové radary musia spĺňať technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

5. Automobilové radary prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách a nesmú spôsobovať rušenie iným zariadeniam.

6. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy na automobilovom radare, prevádzkovateľ je povinný toto zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia poruchy.

7. Prevádzkovanie automobilových radarov pri ich výskume, výrobe, opravách a údržbe je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

8. Na automobilových radaroch je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom.

9. Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.V Bratislave 10.6. 2008.                                                                                                             Mgr. Branislav Máčaj 

                                                                                                                       predseda