Všeobecné povolenie č. VPR - 02/2009

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, 810 06 Bratislava
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,
vydáva
podľa § 11 ods. 1 písm. a), § 12 a § 13 zákona o elektronických komunikáciách
všeobecné povolenie č. VPR – 02/2009
na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN/ru/),(ďalej len „rádiové zariadenia“).
 
Článok I
Základné ustanovenia
 
(1)       Slovenská republika týmto všeobecným povolením aplikuje rozhodnutie Európskej komisie č. 2007/90/EC z 12. februára 2007 [oznámené pod číslom K(2007) 269], ktorým bolo zmenené rozhodnutie č. 2005/513/EC o harmonizovanom využívaní rádiového frekvenčného spektra v pásme 5 GHz pre bezdrôtové prístupové systémy (WAS), ktorých súčasťou sú miestne rádiové siete (RLAN), a rozhodnutie Výboru pre elektronické komunikácie č. ECC/DEC/(04)08, Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív.
 
(2)       Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické osoby a právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia.
 
Článok II
Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení
 
1.      Rádiové zariadenia pracujúce v pásme 5150 – 5350 MHz je možné prevádzkovať výlučne vo vnútorných priestoroch budov (indoor only) alebo na podobných miestach, napríklad v lietadle, kde tienenie okolia poskytuje potrebný útlm dovoľujúci zdieľanie s inými službami.
2.      Rádiové zariadenia pracujúce v pásme 5470 – 5725 MHz je možné prevádzkovať vo vnútri ako aj mimo budov.
3.      Maximálny stredný e.i.r.p./urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/ je najvyššia stredná hodnota efektívneho izotropného vyžiareného výkonu pri vysielaní jedného burstu prenášajúceho informácie medzi dvomi komunikujúcimi rádiovými zariadeniami.
 
4.       
Ozn.
Frekvenčné pásmo (MHz)
Max. stredný e.i.r.p. (mW)
Použitie
Max. stredná spektrálna hustota e.i.r.p. (mW/MHz)
a
5150 - 5250
200
Len vo vnútorných priestoroch
(indoor only)
V ľubovoľnom úseku 1 MHz
10
b
5250– 5350
200
Len vo vnútorných priestoroch
(indoor only)
V ľubovoľnom úseku 1 MHz
10
c
5470 - 5725
1000
Vo vnútorných a vonkajších priestoroch
(outdoor, indoor)
V ľubovoľnom úseku 1 MHz
50
 
5.      Na zabezpečenie potlačenia rušenia rádiové zariadenia v pásmach b) a c) musia byť vybavené automatickou reguláciou výkonu (TPC)/komponenty/na prevádzkovanie rádiových zariadení. Ak rádiové zariadenia v pásmach b) a c) nie sú vybavené automatickou reguláciou výkonu (TPC), povolené hodnoty maximálneho stredného e.i.r.p. a zodpovedajúce hodnoty maximálnej strednej spektrálnej hustoty e.i.r.p. sa znižujú o 3 dB. s činiteľom potlačenia výkonu najmenej o 3 dB oproti maximálnemu povolenému výstupnému výkonu uvedenému v týchto podmienkach
6.      Vo frekvenčnom pásme 5150 – 5350 MHz je obmedzená maximálna stredná spektrálna hustota e.i.r.p. na hodnotu 10mW/MHz v ktoromkoľvek úseku so šírkou 1 MHz.
8.      Rádiové zariadenia musia spĺňať technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
9.      Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách a nesmú spôsobovať rušenie iným zariadeniam.
10. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy rádiového zariadenia, prevádzkovateľ je povinný vyradiť rádiové zariadenie z prevádzky až do jej odstránenia.
11. Prevádzkovať rádiové zariadenia pri výskume, výrobe, opravách a údržbe je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
12. Na rádiových zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom.
Článok III
Zrušovacie ustanovenia
 
Zrušuje sa všeobecné povolenie VPR – 03/2004 a všeobecné povolenie VPR – 07/2004.
 
Článok IV
Účinnosť
 
Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.
 
 
V Bratislave 16. júna 2009
 
 
Ing. Ladislav Mikuš, v.r.
predseda


/ru/ HIPERLAN – vysoko výkonná rádiová miestna sieť (High Performance Radio Local Area Networks).
/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/ e.i.r.p. - efektívny izotropný vyžiarený výkon (effective isotropic radiated power).
/komponenty/ TPC – automatická regulácia výkonu (Transmitter power control).
/vybranu-stranku-nie-je-mozne-zobrazit/ DFS – systém pre dynamický výber frekvencie (Dynamic Frequency Selection).