Všeobecné povolenie č. VPR - 02/2010

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,

vydáva

podľa § 11 ods. 1 písm. a), § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie č. VPR – 02/2010

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov družicovej služby (ďalej len „rádiové zariadenia“) v pásme 10 GHz až 30 GHz, ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch.Článok I
Základné ustanovenia

1. Toto všeobecné povolenie implementuje rozhodnutia Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (CEPT) ERC/DEC/(98)151, ECC/DEC/(08)062, ERC/DEC/(00)083, ECC/DEC/(03)044, ERC/DEC/(05)105, ERC/DEC/(05)116, ECC/DEC(06)/027 a ECC/DEC(06)/038.
2. Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické a právnické osoby prevádzkovať rádiové zariadenia na území Slovenskej republiky bez individuálneho povolenia.
 

Článok II
Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení


1. Rádiové zariadenia je možné prevádzkovať len vo väčšej vzdialenosti od hranice letiska ako je uvedené v tabuľke č. 19.

Tabuľka č. 1

Rozsah vyžiareného výkonu zariadenia e.i.r.p.
50 dBW
> 50 dBW
55,3 dBW
> 55,3 dBW
57 dBW
> 57 dBW
60 dBW
Vzdialenosť od hranice letiska
500 m
1800 m
2300 m
3500 m

 

V prípade akýchkoľvek pochybností je prevádzkovateľ rádiového zariadenia povinný podmienky prevádzkovania vopred prerokovať s oprávnenými orgánmi prevádzkovateľa letiska.
2. Rádiové zariadenia spolupracujú s družicami ako súčasť pevnej družicovej služby, družicovej rozhlasovej služby a pohyblivej družicovej služby.
3. Rádiové zariadenia sú pod kontrolou družicového systému a musia mať autorizáciu poskytovateľa tejto služby.
4. Rádiové zariadenia umožňujú analógovú alebo digitálnu komunikáciu vo frekvenčných pásmach podľa tabuľky č. 2.

Tabuľka č. 2

Frekvenčné vyhradenie
Výkon zariadenia
Vyžiarený výkon e.i.r.p.
Služba
Označenie terminálov
Zostupný smer („downlink“)
Vzostupný smer („uplink“)
10,70-12,75 GHz alebo
19,70-20,20 GHz
14,00-14,50 GHz alebo
29,50-30,00 GHz
 
max. 60 dBW10
FSS, BSS
HEST
 
max. 34 dBW 10
FSS, BSS
LEST
10,70-11,70 GHz
a                          12,50-12,75 GHz
14,00-14,50 GHz
max. 2W
max. 50 dBW
MSS
terminály, ktoré sú súčasťou družicovej leteckej pohyblivej služby (AES)
alebo
 pozemských staníc na palubách plavidiel pracujúcich z sieťach pevnej družicovej služby (ESV)

 

Technické a prevádzkové vlastnosti rádiových zariadení spĺňajú požiadavky platných verzií noriem EN 300 25511, EN 301 42712, EN 301 42813, EN 301 45914, EN 302 18615, EN 302 34016 vydaných Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), prípadne sú v súlade s ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
5. Ďalšie technické parametre rádiových zariadení, najmä typ modulácie, odstup kanálov, kapacitu prenosu, výkonovú hustotu toku určuje prevádzkovateľ družicového systému.
6. Na rádiových zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické alebo elektrické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručené výrobcom.
7. Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
8. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách a nesmú spôsobovať rušenie iným zariadeniam oprávneným pracovať na uvedených frekvenciách.
9. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy rádiových zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia poruchy.
10. Predvádzanie, výskum, výrobu, skúšobnú prevádzku, opravy a údržbu je možné prevádzať iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.Článok III
Zrušovacie ustanovenia


Zrušujú sa všeobecné povolenia VPR-13/2001, VPR-02/2002, VPR-03/2002, VPR-01/2003 a VPR - 08/2004.

Článok IV
Účinnosť

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia vo vestníku úradu.


V Bratislave 6.8.2010


Ing. Ladislav Mikuš
predseda

 

1) Rozhodnutie ERC z 23. novembra 1998 o vyňatí terminálov Omnitracs systému Euteltracs z režimu individuálneho povoľovania.

2) Rozhodnutie ECC z 27. júna 2008 o stiahnutí rozhodnutí ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 a ERC/DEC/(00)05.

3) Rozhodnutie ERC z 19. októbra 2000 o využití frekvenčného pásma 10,70 – 12,50 GHz pevnou službou a pozemskými stanicami rozhlasovej satelitnej služby a pevnej satelitnej služby (zostupný smer).

4) Rozhodnutie ECC zo 17. októbra 2003 o vyňatí terminálov VSAT (Very Small Aperture Terminals) pracujúcich vo frekvenčných pásmach 14,25 – 14,50 GHz (vzostupný smer) a 10,70 – 11,70 GHz (zostupný smer).

5) Rozhodnutie ECC z 24. Júna 2005 o voľnom pohybe a používaní pozemských staníc na palubách plavidiel pracujúcich z sieťach pevnej družicovej služby vo frekvenčnom pásme 14,00 – 14,50 GHz (vzostupný smer), 10,70 – 11,70 GHz (zostupný smer) a 12,50 – 12,75 GHz (zostupný smer).

6) Rozhodnutie ECC z 24. júna 2005 o voľnom pohybe a používaní leteckých pozemských staniciach (AES) pracujúcich vo frekvenčných pásmach 14,00 – 14,50 GHz (vzostupný smer), 10,70 – 11,70 GHz (zostupný smer) a 12,50 – 12,75 GHz (zostupný smer).

7) Rozhodnutie ECC z 24. marca 2006 o vyňatí satelitných terminálov s nízkym výkonom LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminals) pracujúcich vo frekvenčných pásmach 10,70 – 12,75 GHz alebo 19,70 – 20,20 GHz (zostupný smer) a 14,00 – 14,25 GHz alebo 29,50 – 30,00 GHz (vzostupný smer) z režimu individuálneho povoľovania.

8) Rozhodnutie ECC z 24. marca 2006 o vyňatí satelitných terminálov s vysokým výkonom HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminals) pracujúcich vo frekvenčných pásmach 10,70 – 12,75 GHz alebo 19,70 – 20,20 GHz (zostupný smer) a 14,00 – 14,25 GHz alebo 29,50 – 30,00 GHz (vzostupný smer) z režimu individuálneho povoľovania.

9) Podľa prílohy – Annex 1 Rozhodnutia ECC/DEC/(06)03 o vyňatí satelitných terminálov s vysokým výkonom HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminals) pracujúcich vo frekvenčných pásmach 10,70 – 12,75 GHz alebo 19,70 – 20,20 GHz (zostupný smer) a 14,00 – 14,25 GHz alebo 29,50 – 30,00 GHz (vzostupný smer) z režimu individuálneho povoľovania.

10) V prípade, že je anténa napájaná viac ako jedným vysielačom alebo vysielač poskytuje viac ako jednu nosnú, celkový vyžiarený výkon e.i.r.p., ktorý je súčtom všetkých čiastkových výkonov jednotlivých nosných z antény v hlavnom laloku, nesmie presiahnuť uvedenú hodnotu.

11) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); Pohyblivé pozemské stanice (LMESs) pracujúce v pásme 11/12/14 GHz poskytujúce komunikáciu s nízkym dátovým tokom (LBRDCs).

12) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); Nízko-rýchlostné pohyblivé pozemské stanice (MESs) s výnimkou leteckých pohyblivých družicových pozemských staníc´, pracujúce v pásme 11/12/14 GHz pokrývajúce základné požiadavky podľa Článku 3.2 Smernice R&TTE.

13) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); Terminály s veľmi malou apretúrou (VSAT) určené pre vysielanie, vysielanie a príjem alebo príjem, pracujúce v pásmach 11/12/14 GHz pokrývajúce základné požiadavky podľa Článku 3.2 Smernice R&TTE.

14) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); Družicové interaktívne terminály (SIT) a družicové užívateľské terminály (SUT) vysielajúce smerom k družiciam na geostacionárnych dráhach v pásme 29,50 – 30,00 GHz pokrývajúce základné požiadavky podľa Článku 3.2 Smernice R&TTE.

15) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); Pohyblivé lietadlové pozemské stanice (AESs) pracujúce v pásmach 11/12/14 GHz pokrývajúce základné požiadavky podľa Článku 3.2 Smernice R&TTE.

16) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); Družicové pozemské stanice na palubách plavidiel pracujúcich v pásmach 11/12/14 GHz pridelených pevnej družicovej službe pokrývajúce základné požiadavky podľa Článku 3.2 Smernice R&TTE.