Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2004

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                                 vydáva

                               podľa §12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                       všeobecné povolenie
                  č. VPR – 03/2004 21.8. 2009 zrušené a nahradené VPR-02/2009!

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN), ktoré spĺňajú parametre uvedené v rozhodnutí CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) ERC/DEC/(99)23.

Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia na základe splnenia týchto podmienok:

Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení:

Rádiové zariadenie je možné prevádzkovať výlučne pre vnútorné použitie (indoor only).

1.

Základné technické podmienky:

Frekvencie: 5150 – 5350 MHz

Šírka kanálu 20 MHz, pričom stredná frekvencia prvého kanálu je 5180 MHz posledného kanálu 5320 MHz

Výkon: Systémy s DFS ( dynamický výber frekvencie )

Šírka pásma (MHz) Max. EIRP ( mW )
Systémy s TPC
(kontrola vysielaného výkonu)
Systémy bez TPC
5150 – 5350 200 120

Systém bez DFS ( dynamický výber frekvencie )                                      

Šírka pásma (MHz) Max. EIRP (mW)
Systémy s TPC
(kontrola vysielaného výkonu)
Systémy bez TPC
5150 - 5250 120 60

Anténa: integrovaná alebo meraná spolu so zariadením a definovaná v rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti, alebo vyhlásením výrobcu o zhode.
2. Rádiové zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v EN 301 893 V1.2.3 (2003-08).
3. Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
4. Na rádiových zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické alebo elektrické úpravy.
5. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách. Prípadné rušenie, ktoré vznikne medzi rádiovými zariadeniami prevádzkovanými podľa podmienok tohto povolenia, musia riešiť prevádzkovatelia vzájomnou dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, odstrániť rušenie na svoje náklady je povinný ten, kto zariadenie zriadil neskôr.
6. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady rádiových zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
7. Uvádzanie rádiových zariadení do prevádzky pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

Toto povolenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia vo vestníku úradu.

Nadobudnutím účinnosti tohto povolenia zaniká platnosť všeobecného povolenia VPR – 02/2001.

V Bratislave

                                                    Ing. Milan Luknár v.r.
                                                           predseda