Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2006

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06 Bratislava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií

vydáva

podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie

č.  VPR – 03/2006

na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení  označovaných ako „sociálny alarm“ (ďalej len „zariadenia“) umožňujúce osobám v tiesni privolať jednoduchou manipuláciou pomoc v obmedzenej oblasti

Všeobecné povolenie aplikuje smernicu EK č.2005/82/ES a rozhodnutie CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)  –  ECC  (Electronic Communications Committee) (ECC/DEC/(05)02) o využití frekvenčného pásma 169,4 – 169,8125 MHz a oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky  uvedené zariadenia za  týchto podmienok:

1)   Zariadenia sú určené na prevádzkovanie na frekvenciách 169,48125 MHz a 169,59375 MHz so šírkou kanálu 12,5 kHz (tieto frekvencie môžu byť využívané exkluzívne uvedenými zariadeniami).

2)      Zariadenia môžu byť vybavené len integrovanou (vstavanou) anténou, maximálny vyžiarený výkon (e.r.p.) je 500 mW.

3)      Technické vlastnosti  zariadení sú v súlade s požiadavkami európskej normy EN 300 220-1 resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.

4)      Zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové   telekomunikačné zariadenia.

5)      Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

6)      Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný  zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.

7)      Prevádzkovanie  zariadení pri ich výskume, výrobe, opravách a údržbe je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35  ods. 5   písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

8)      Na zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom.

9)      Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

      V Bratislave  12.9. 2006

 

Ing. Milan Luknár
predseda