Všeobecné povolenie č. VPR - 03/2007

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06 Bratislava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií

vydáva

podľa §12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie

č.  VPR – 03/2007

na prevádzkovanie rádiových zariadení krátkeho dosahu využívaných ako aktívne medicínske implantáty a ich príslušenstva s veľmi malým vyžiareným výkonom (ďalej len „rádiové zariadenia“).

Toto všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) –  ECC (Electronic Communications Committee) (ECC/DEC/(01)17) a odporúčanie ERC/REC 70-03 prílohu  č.12 a oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky  uvedené rádiové zariadenia za  týchto podmienok:

1)   a) Na prevádzkovanie zariadení podľa odporúčania ERC/REC 70-03 príloha  č.12 a1, a2  sú určené frekvencie v rozmedzí 401 – 402 MHz a 405 – 406 MHz s kanálovým rastrom 25 kHz pričom je možné, aby jedno rádiové zariadenie pri vysielaní využívalo združene susedné kanály do max, šírky zabranej vysielaním 100 kHz.                                                                                                                                               

b) Na prevádzkovanie zariadení podľa ECC/DEC(01)17 sú určené frekvencie v rozmedzí 402 – 405 MHz s kanálovým rastrom 25 kHz pričom je možné, aby jedno rádiové zariadenie pri vysielaní využívalo združene susedné kanály do max, šírky zabranej vysielaním 300 kHz

2)   a) Maximálny vyžiarený výkon (e.r.p.) 25 μW pre zariadenia vybavené sledovaním obsadenosti kanálu, pre ostatné zariadenia (e.r.p.) 250 nW. 

      b) Maximálny vyžiarený výkon (e.r.p.) 25 μW.

3)   a) Technické vlastnosti rádiových zariadení zodpovedajú podmienkam európskej normy EN 302 537 resp. iným ekvivalentným technickým špecifikáciám.

b) Technické vlastnosti rádiových zariadení zodpovedajú podmienkam európskej normy EN 301 839 resp. iným ekvivalentným technickým špecifikáciám.

4)      Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

5)   a)  Pomer doby vysielania k dobe prestávky pre rádiové zariadenia vybavené sledovaním obsadenosti kanálu je bez obmedzenia, pre ostatné rádiové zariadenia musí byť menší, alebo rovný 0,1%.

b)   Pomer doby vysielania k dobe prestávky pre rádiové zariadenia je bez obmedzenia.

6)      Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

7)        Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.

8)       Prevádzkovanie rádiových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35  ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

9)       Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu

10)  Toto všeobecné povolenie nahrádza všeobecné povolenie č. VPR – 06/2003 v plnom rozsahu.

 

V Bratislave  30. 05. 2007.   

Mgr. Branislav Máčaj
predseda