Všeobecné povolenie č. VPR - 03/2008

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, P.O.BOX 18, 810 06 Bratislava 16
 
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií
 
vydáva
 podľa §12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách
všeobecné povolenie
č. VPR – 03/2008
 
na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom (ďalej len „rádiové zariadenia“), ktoré sú určené na induktívne aplikácie (napr. zariadenia pre automobilové imobilizéry,  poplašné systémy, detekciu káblových vedení, odpadové hospodárstvo, identifikáciu osôb, zvierat, kontrolu prístupu, automatickú identifikáciu tovaru, snímače priblíženia, systémy proti krádeži, bezdrôtové riadiace systémy, automatický výber mýta, a pod.).
     Všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie Európskej komisie 2008/432/ES z 23.mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/771/ES o harmonizácií frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom. Oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky rádiové zariadenia za týchto podmienok:
1.      Technické vlastnosti rádiových zariadení sú uvedené v tabuľke a musia byť v súlade s požiadavkami európskej normy EN 300 330, resp. ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
 
Frekvenčné pásmo
Maximálna intenzita poľa
Dodatočné parametre/požiadavky na využitie frekvenčného spektra
Iné obmedzenia používania
9,000 - 59,750 kHz
72 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
59,750 - 60,250 kHz
42 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
60,250 - 70,000 kHz
68 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
70 - 119 kHz
42 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
119 - 135 kHz
66 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
135 - 140 kHz
42 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
140 - 148,5 kHz
37,7 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
148,5 - 5 000 kHz     V špecifických ďalej uvedených pásmach sa uplatňujú vyššie intenzity poľa a ďalšie obmedzenia používania
-15 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov pre systémy so šírkou rádiového kanála do 10 kHz. Ďalej -5 dBµA/m pre zariadenia so šírkou rádiového kanála viac ako 10 kHz
 
 
155 - 400 kHz
13,5 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
400 - 600 kHz
-8 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
Len pre vysokofrekvenčné identifikačné zariadenia (RFID)
3 155 - 3 400 kHz
13,5 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
5 000 - 30 000 kHz   V špecifických ďalej uvedených pásmach sa uplatňujú vyššie intenzity poľa a ďalšie obmedzenia používania
-20 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov pre systémy so šírkou rádiového kanála do 10 kHz. Ďalej -5 dBµA/m pre zariadenia so šírkou rádiového kanála viac ako 10 kHz
 
 
6 765 - 6 795 kHz
42 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
7 400 - 8 800 kHz
9 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
10 200 - 11 000 k Hz
9 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
13 553 - 13 567 kHz
42 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
60 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
Len pre vysokofrekvenčné identifikačné zariadenia (RFID) a systémy elektronického sledovania tovaru (EAS).
26 957 - 27 283 kHz
42 dBµA/m vo vzdialenosti 10 metrov
 
 
 
2.      Rádiové zariadenia musia spĺňať technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č.443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
3.      Rádiové zariadenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách a nesmú spôsobovať rušenie iným zariadeniam.
4.      Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný toto rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia poruchy.
5.      Prevádzkovanie rádiových zariadení pri servise je možné na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods.5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
6.      Na staniciach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti, zaručované výrobcom.
7.      Týmto povolením sa ruší všeobecné povolenie VPR-06/2005.
8.      Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.
 
V Bratislave, 16. 12. 2008                    
                                                                 
                                                             Ing. Juraj Michňa
                                                                podpredseda