Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2004

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,

                                                                  vydáva

                              podľa §12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                   všeobecné povolenie všeobecné povolenie
                                       č. VPR – 04/2004 v znení 1. zmeny

Zrušené 11.3. 2009 a nahradené všeobecným povolením č. VPR – 05/2008!

 

na prevádzkovanie nešpecifikovaných rádiových zariadení malého výkonu, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma

868 – 870 MHz (ďalej len „rádiové zariadenia“).

Všeobecné povolenie (ďalej len „povolenie“) aplikuje rozhodnutie CEPT ( European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - ERC (European Radiocommunications Committee) ERC/DEC/(01)04 o harmonizovaných frekvenciách, technických charakteristikách a vyňatí z individuálneho povoľovania nešpecifikovaných zariadení malého dosahu.

Toto povolenie oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia na základe splnenia týchto podmienok:

Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení


Povolenie platí výlučne pre zariadenia so zabudovanou anténou.

1.

Základné technické podmienky:

Frekvenčné úseky pre ktoré nie je stanovený raster:

868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
869,7 – 870,0 MHz

Frekvenčný úsek s rastrom 25 kHz:

869,3 – 869,650 MHz

ERP max:

                            868,00 - 868,60 MHz 25 mW

                            868,70 – 869,20 MHz 25 mW

                            869,70 – 870,00 MHz 10 mW

                            869,30 – 869,40 MHz 10 mW

                            869,40 – 869,65 MHz 500 mW


2. Technické parametre rádiových zariadení odpovedajú štandardu ETSI (European Telecommunications Standards Institute) - EN 300 220-1 V1.3.1 (2000-09).
3. Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
4. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými rádiovými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
5. Je zakázané na rádiových zariadeniach robiť akékoľvek mechanické alebo elektrické úpravy, pripojovať vonkajšie antény.
6. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
7. Prevádzkovanie rádiových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

Toto povolenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave

                                                         Ing. Milan Luknár
                                                                predseda