Všeobecné povolenie č. VPR - 04/2005

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií

                                                               vydáva

                           podľa §12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                    všeobecné povolenie
                                                     č. VPR – 04/2005

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou bezdrôtových miestnych informačných systémov (BOR) na frekvenciách

447,6375 MHz, 447,3250 MHz, 447,3125 MHz, 447,3750 MHz a 441,4750 MHz

                                                 (ďalej len „rádiové zariadenia“).

Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia za týchto podmienok:

1. Rádiové zariadenia sú súčasťou bezdrôtových informačných systémov, slúžiacich na jednosmerné informovanie verejnosti hlavne vo vlastnom zastavanom území obcí a miest na jednej zo simplexných frekvencií 447,6375 MHz, 447,3250 MHz, 447,3125 MHz, 447,3750 MHz a 441,4750 MHz s kanálovým odstupom 12.5 kHz so šírkou pásma zabraného vysielaním maximálne 8.5 kHz.
2. Rádiové zariadenia sú určené na pokrytie signálom územia vymedzeného v bode 1, pričom však maximálny vyžiarený výkon je 4 W (6 dBW).Intenzita elektromagnetického poľa na štátnej hranici nesmie prekročiť hodnotu 20 dBµV/m vo výške 10 m nad terénom. Druh prevádzky je 8K50F3EJN alebo 8K50F3WJN.
3. Technické vlastnosti rádiových zariadení sú v súlade s požiadavkami európskej normy EN 300 220 resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
4. Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
5. Na rádiových zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické parametre a je zakázané pripojovať k nim vysokofrekvenčné zosilňovače.
6. Prevádzka s trvalým vysielaním nie je povolená.
7. Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu je prevádzkovateľ povinný vopred informovať úrad o dátume začatia prevádzkovania rádiového zariadenia. Túto informáciu zašle na vyplnenom tlačive, ktoré je uvedené v prílohe tohoto všeobecného povolenia. V informácii sú uvádzané nasledovné údaje:
  • Názov a sídlo prevádzkovateľa rádiového zariadenia
  • Umiestnenie anténneho systému rádiového zariadenia tj. názov stanoviska, jeho adresa, zemepisné súradnice a nadmorská výška
  • Výška anténneho systému nad terénom
  • Vysielacia frekvencia
  • Termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky
Prevádzkovatelia sú povinní oznámiť úradu aj termín ukončenia prevádzky rádiového zariadenia.
8. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách, a nemajú zabezpečenú ochranu ani proti rušeniu spôsobenému vysielacími rádiovými prostriedkami inej služby prevádzkovanej na základe individuálneho povolenia. Frekvencie, na ktorých sú rádiové zariadenia prevádzkované, sa na základe tohto všeobecného povolenia považujú za zdieľané. Prípadné rušenia sú prevádzkovatelia rádiového zariadenia povinní riešiť vzájomnou dohodou. Ak sa prevádzkovatelia nedohodnú, povinnosť odstrániť rušenie na vlastné náklady, zastaviť prevádzku má ten prevádzkovateľ, ktorý uviedol do prevádzky rádiové zariadenie neskôr, pričom poradie uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky sa odvodzuje z údajov v informácii o rádiovom zariadení podľa bodu 7.
9. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
10. Prevádzkovanie rádiových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
11. Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave 28.6. 2005

                                                     Ing. Milan Luknár
                                                          predseda

                         Príloha k všeobecnému povoleniu č. VPR-04/2005
                      bezdrôtového miestneho informačného systému (BOR)

                   prevádzkovanom podľa všeobecného povolenia č. VPR-04/2005


                                                      Prevádzkovateľ
Názov prevádzkovateľa  

Sídlo

Ulica Číslo domu
Obec
PSČ
                                                        Údaje o rádiostanici BOR
Termín uvedenia stanice do prevádzky  
Názov stanoviska
Ulica, číslo domu
Mesto  
Vysielacia frekvencia [MHz]  
Nadmorská výška    (m) Výška antény nad terénom (m)
Efektívna výška     (m) Azimut ef. výšky                           (°)
Anténa typ: Smer max. vyžarovania   (°)
ERP (v smere max. vyžarovania): /W/ zisk:               dB
Kód antény (podľa VA)

Horizontálny diagram

Vertikálny diagram

Geografické údaje

WGS 84

východná dĺžka

severná šírka

st

min

sec

st

min

sec

 
Meno osoby oprávnenej konať za prevádzkovateľa Otlačok pečiatky prevádzkovateľa

Funkcia

Dátum

Podpis