Všeobecné povolenie č. VPR - 04/2007

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06 Bratislava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií

vydáva

všeobecné povolenie

č.  VPR – 04/2007

na prevádzkovanie nešpecifikovaných rádiových zariadení krátkeho dosahu so zabudovanou anténou, ktoré sú určené na prenos dátových, hovorových a iných signálov a ktoré používajú rôzne druhy modulácie (ďalej len „rádiové zariadenia“).Toto všeobecné povolenie sa nevzťahuje na zariadenia využívajúce ultraširokopásmové technológie.

Toto všeobecné oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia za  týchto podmienok:

1)       Na prevádzkovanie zariadení sú určené frekvencie v rozmedzí 9 kHz – 40 GHz.

2)       Maximálny vyžiarený výkon/Intenzita magnetického poľa

 

Frekvenčné pásmo

Vyžiarený výkon/Intenzita magnetického poľa

9 kHz < f < 10 MHz

27 dBμA/m pri 9 kHz, uvedená hodnota intenzity magnetického poľa klesá s rastúcou frekvenciou so sklonom 3 dB/oktávu

10 MHz < f < 30 MHz

- 3,5 dBμA/m

30 MHz < f < 47 MHz

250 nW ERP

47 MHz < f < 74 MHz

4 nW ERP

74 MHz < f < 87,5 MHz

250 nW ERP

87,5 MHz < f < 118 MHz

4 nW ERP

118 MHz < f < 174 MHz

250 nW ERP

174 MHz < f < 230 MHz

4 nW ERP

230 MHz < f < 470 MHz

250 nW ERP

470 MHz < f < 862 MHz

4 nW ERP

862 MHz < f < 1000 MHz

250 nW ERP

1000 MHz < f < 40 GHz

1 mW EIRP


3)       Technické vlastnosti rádiových zariadení zodpovedajú podmienkam noriem EN 300 220 – 1 V2.1.1 (2006-04) pre frekvenčné pásmo 9 kHz až 30 MHz, EN 300 330 – 1 V1.5.1 (2006-04) pre frekvenčné pásmo 25 MHz až 1000 MHz a EN 300 440-1 V1.3.1 (2001-09) pre frekvenčné pásmo 1000 MHz až 40 GHz vydaných Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI) alebo iným ekvivalentným technickým špecifikáciám.

4)       Rádiové zariadenia spĺňajú požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

5)       Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách a nesmú spôsobovať rušenie týmto zariadeniam.

6)       Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia poruchy.

7)       Prevádzkovanie rádiových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35  ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

8)       Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

9)       Toto všeobecné povolenie sa vzťahuje na nešpecifikované rádiové zariadenia krátkeho dosahu so zabudovanou anténou okrem tých zariadení, ktorých podmienky na prevádzku sú upravené iným všeobecným povolením.

      V Bratislave  30.05.2007.

Mgr. Branislav Máčaj
predseda