Všeobecné povolenie č. VPR - 05/2007

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06 Bratislava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií

vydáva

podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie

č. VPR – 05/2007

na prevádzkovanie digitálnych vysielacích rádiových zariadení (ďalej len „rádiové zariadenia“), ktoré sú súčasťou účastníckych koncových staníc v sieťach typu MWS (Multimedia Wireless Systems).

Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické alebo právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia za týchto podmienok:

1.    Rádiové zariadenia pracujú v časti frekvenčného pásma uvedeného v tabuľke

 

 

Vysielanie

Príjem

Duplexný odstup FDD

 

FDD/TDD

 

40,5 – 43,5 GHz

 

40,5 – 42,5 GHz

Podľa prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS-25

 

 

2.      Rádiové zariadenia účastníckych staníc pracujú ako podriadené stanice centrálnej stanice, ktorá stanovuje pracovnú frekvenciu v súlade s bodom 1. a šírku pásma zabranú vysielaním.

3.    Technické vlastnosti rádiových zariadení zodpovedajú podmienkam európskej normy EN 301 997-2, resp. iným ekvivalentným technickým špecifikáciám.

4.    Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

5.    Povinnosti účastníkov sietí MWS voči prevádzkovateľom sietí nie sú týmto povolením dotknuté.

6.   Na rádiových zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti, zaručované výrobcom.

7.    Prevádzka rádiových zariadení podľa tohto povolenia nemá zaručenú ochranu proti rušeniu spôsobenému inými elektronickými komunikačnými zariadeniami alebo službami prevádzkovanými podľa zákona o elektronických komunikáciách.

8.    Prevádzka rádiových zariadení nesmie spôsobovať škodlivé rušenie iným elektronickým komunikačným zariadeniam alebo službám, ktoré sú prevádzkované podľa zákona o elektronických komunikáciách.

9.   Ak nedodržanie stanovených parametrov rádiového zariadenia nastalo v dôsledku poruchy na tomto rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný vyradiť ho z prevádzky až do odstránenia poruchy.

10. Prevádzkovanie rádiových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

11.  Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu

V Bratislave, 19.9. 2007    

Mgr. Branislav Máčaj
predseda