Všeobecné povolenie č. VPR 05/2008

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií
 
vydáva
 podľa §12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách
všeobecné povolenie
č. VPR – 05/2008
Zrušené 1.1.2011 a nahradené VPR - 04/2010!
 
na prevádzkovanie nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma 863-870 MHz (ďalej len „rádiové zariadenia“).
Všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie Európskej komisie 2008/432/ES z 23.mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/771/ES o harmonizácií frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom. Oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky rádiové zariadenia za týchto podmienok:
1.      Technické vlastnosti rádiových zariadení sú uvedené v tabuľke a musia byť v súlade s požiadavkami európskej normy EN 300 220, resp. ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
Frekvenčné pásmo
Maximálny povolený výkon
Dodatočné parametre/požiadavky na využitie frekvenčného spektra
Iné obmedzenia používania
863,000 - 868,000 MHz
25 mW ERP
Na prístup k frevenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Eventuálne je možné použiť pracovný cyklus: 0,1%
prenos audiosignálov, hlasových signálov a videoaplikácií je vylúčený
868,000 - 868,600 MHz
25 mW ERP
Na prístup k frevenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Eventuálne je možné použiť pracovný cyklus: 1%
prenos videoaplikácií je vylúčený
25 mW ERP
Na prístup k frevenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Eventuálne je možné použiť pracovný cyklus: 0,1%
prenos audiosignálov, hlasových signálov a videoaplikácií je vylúčený
868,700 - 869,200 MHz
25 mW ERP
Na prístup k frevenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Eventuálne je možné použiť pracovný cyklus: 0,1%
prenos videoaplikácií je vylúčený
25 mW ERP
Na prístup k frevenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa majú použiť techniky minimálne rovnako účinné ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Eventuálne je možné použiť pracovný cyklus: 0,1%
prenos audiosignálov, hlasových signálov a videoaplikácií je vylúčený
869,400 - 869,650 MHz
500 mW ERP
Na prístup k frevenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Eventuálne je možné použiť pracovný cyklus: 10%             Kanálový odstup: 25 kHz okrem prípadu, keď sa celé pásmo použije ako jeden kanál na vysokorýchlostný prenos údajov
prenos videoaplikácií je vylúčený
25 mW ERP
Na prístup k frevenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Eventuálne je možné použiť pracovný cyklus: 0,1%
prenos audiosignálov, hlasových signálov a videoaplikácií je vylúčený
869,700 - 870,000 MHz
10 mW ERP
prenos hlasových signálov je povolený pri použití techník na zníženie interferencií
prenos audiosignálov a videoaplikácií je vylúčený
25 mW ERP
Na prístup k frevenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Eventuálne je možné použiť pracovný cyklus: 0,1%
prenos audiosignálov, hlasových signálov a videoaplikácií je vylúčený
 
2.      Rádiové zariadenia musia spĺňať technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č.443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
3.      Rádiové zariadenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách a nesmú spôsobovať rušenie iným zariadeniam.
4.      Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný toto rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia poruchy.
5.      Prevádzkovanie rádiových zariadení pri servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods.5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
6.      Na staniciach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti, zaručované výrobcom.
7.      Týmto povolením sa ruší všeobecné povolenie VPR-04/2004 v znení 1. zmeny.
8.      Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.
 
V Bratislave, 16. 12. 2008                                                                                       
                                                                                                                                         
              Ing. Juraj Michňa
                                                                           Podpredseda