Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2004

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                            vydáva

                          podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                 všeobecné povolenie
                                                   č. VPR – 06/2004


na prevádzkovanie rádiových zariadení malého výkonu pre vyhľadávanie obetí zasypaných v lavínach (ďalej len „rádiové zariadenia“), ktoré pracujú na frekvencii 457 kHz.

Všeobecné povolenie (ďalej len „povolenie“) aplikuje prílohu 2 odporúčania CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - ERC (European Radiocommunications Committee) ERC/REC 70-03.

Toto povolenie oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia na základe splnenia podmienok:

Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení:

1.

Základné technické podmienky:

Magnetická zložka poľa vo vzdialenosti 10m neprekročí 7 dBuA/m
Nemodulovaná nosná
2. Technické parametre rádiových zariadení odpovedajú štandardu ETSI (European Telecommunications Standards Institute) - EN 300 718-1 V1.1.1. (2001-05).
3. Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
4. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
5. Prevádzkovanie rádiových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

Toto povolenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia vestníku úradu.

V Bratislave 9. júna 2004

                                                  Ing. Milan Luknár v.r.
                                                           predseda