Všeobecné povolenie č. VPR - 06/2007

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06 Bratislava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií

vydáva

podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie

č. VPR – 06/2007

na prevádzkovanie rádiových zariadení pre jednosmerný prenos signálov audio informácií (napr. bez šnúrové reproduktory; bez šnúrové slúchadlá; bez šnúrové slúchadlá pre prenosné použitie, napr. pre prenosné CD-, kazetové alebo rádio zariadenia nosené osobou; bez šnúrové slúchadlá pre použitie vo vozidle, napr. pre použitie s rádiom alebo telefónom a pod.; slúchadlový monitoring, pre použitie  pri koncertoch alebo iných javiskových produkciách).

Toto všeobecné povolenie aplikuje odporúčanie ERC/REC 70-03, prílohu č. 13 d a oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia za týchto podmienok:

Zariadenia majú pevne zabudovanú anténu a pracujú v úseku pásma

87,5 - 108 MHz.

Maximálny vyžiarený výkon (EIRP) je 50 nW.

Frekvenčná modulácia na výstupe zariadenia nesmie prekročiť +/- 75 kHz.

Zariadenie musí mať rozsah preladenia cez celé pásmo 87,5 - 108 MHz s odstupom kanálov  200 kHz.

Technické vlastnosti zariadení zodpovedajú podmienkam európskej normy EN 301357.

Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z. z ., ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

Zariadenia musia byť  skonštruované tak, aby mimo prevádzky nebola vysielaná žiadna nosná frekvencia.

Na zariadení je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.

Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na frekvenciách v uvedenom pásme.

Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia poruchy.

Prevádzkovanie rádiových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

 

V Bratislave 2.10. 2007

 

Mgr. Branislav Máčaj
predseda