Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2004

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                              vydáva

                          podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                    všeobecné povolenie
                    č. VPR – 07/2004
21.8. 2009 zrušené a nahradené VPR-02/2009!


na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN), ktoré spĺňajú parametre uvedené v návrhu rozhodnutia CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) ERC/DEC/(99)23 a podmienky stanovené na svetovej rádiokomunikačnej konferencii WRC 04 zakotvené v návrhu rozhodnutia CEPT ECC/DEC/(04)08.

Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia na základe splnenia týchto podmienok:

Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení:

Rádiové zariadenie je možné prevádzkovať vo vnútri ako aj mimo uzatvorených areálov a budov.
                                                                                                                                          1.  

Základné technické podmienky:

Frekvencie: 5470 – 5725 MHz
Typická šírka kanálu 20 MHz,
pričom stredná frekvencia prvého kanálu je 5 500 MHz
posledného kanálu 5 700 MHz

Výkon: max. stredná hodnota e.i.r.p. 1W. V prípade inej šírky kanála max. stredná hodnota e.i.r.p. 50 mW/MHz v každom 1 MHz pásma.

Zariadenie musí byť vybavené DFS (dynamický výber frekvenci ) a TPC (kontrola vysielaného výkonu).

Anténa
: integrovaná alebo meraná spolu so zariadením a definovaná v rozhodnutí schválení technickej spôsobilosti, alebo vyhlásením výrobcu o zhode.
2. Rádiové zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v EN 301 893 V1.2.3 (2003-08).
3. Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
4. Na rádiových zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické alebo elektrické úpravy.
5. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
6. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady rádiových zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
7. Uvádzanie rádiových zariadení do prevádzky pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

V Bratislave 11.10. 2004.

                                                        Ing. Milan Luknár
                                                               predseda