Všeobecné povolenie č. VPR - 07/2007

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06 Bratislava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií

vydáva

podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie

č.  VPR – 07/2007

na prevádzkovanie rádiových zariadení  krátkeho dosahu využívajúcich ultraširokopásmové technológie (ďalej len „zariadenia“)

     Všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie EK č. K(2007)522 z 21. februára 2007 a rozhodnutie CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)  –  ECC (Electronic Communications Committee) (ECC/DEC/(06)04) o harmonizovaných podmienkach pre zariadenia využívajúce ultraširokopásmové technológie vo frekvenčnom spektre do 10,6 GHz  a oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené zariadenia za  týchto podmienok:

1)      Zariadenia sú určené na prevádzkovanie vo vnútorných priestoroch budov alebo miestach kde tienenie vytvorí potrebný útlm na ochranu rádiokomunikačných služieb pred rušením. Zariadenia pracujú na frekvenciách uvedených v tabuľke.

 Maximálna hustota EIRP v prípade, že sa nepoužijú vhodné zmierňovacie techniky:

 

Frekvenčný rozsah (GHz)

Maximálna stredná hustota EIRP

 (dBm/MHz)

Maximálna špičková hustota EIRP

(dBm/50 MHz)

Menej ako 1,6

-90,0

-50,0

         1,6 až 3,4

-85,0

-45,0

         3,4 až 3,8

-85,0

-45,0

         3,8 až 4,2

-70,0

-30,0

         4,2 až 4,8

-41,3 (do 31.12. 2010)

-70,0 (po 31.12. 2010)

   0,0  (do 31.12. 2010)

-30,0 (po 31.12. 2010)

         4,8 až 6,0

-70,0

-30,0

         6,0 až 8,5

-41,3

    0,0

         8,5 až 10,6

-65,0

-25,0

Viac ako 10,6

-85,0

-45,0

Zariadenie prestane vysielať do 10 sekúnd, ak nedostane od príslušného prijímača potvrdenie o príjme prenosu.

2)      V pásmach 3,4 – 4,8 GHz je povolená maximálna stredná hustota EIRP – 41,3 dBm/MHz pod podmienkou, že sa uplatňujú obmedzenia pracovného cyklu pri ktorom súčet všetkých vysielaných signálov predstavuje menej ako 5 % z každej sekundy a menej ako 0,5 % z každej hodiny a že každý z vysielaných signálov netrvá dlhšie ako 5 milisekúnd.                                           

3)      Zariadenia  môžu využívať rádiové spektrum aj pri uplatnení iných limitov EIRP pod podmienkou, že používajú také zmierňovacie techniky, aby zariadenia spĺňali podmienky uvedené v tabuľke.

4)      Technické vlastnosti  zariadení sú v súlade s požiadavkami európskej normy EN 302 065 resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.

5)      Zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

6)      Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách a nesmú spôsobovať rušenie týmto zariadeniam.

7)      Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy na zariadení, prevádzkovateľ je povinný  zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia poruchy.

8)      Prevádzkovanie  zariadení pri ich výskume, výrobe, opravách a údržbe je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

9)      Na zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom.

10)  Toto všeobecné povolenie sa nevzťahuje na:

-         letecké modely,                  

-         vonkajšie použitie a zariadenia s externou anténou,

-         zariadenia inštalované v motorových a železničných vozidlách, v lietadlách a ostatných leteckých zariadeniach.

11)  Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

     

V Bratislave  17.10.2007

 

Mgr. Branislav Máčaj
predseda