Všeobecné povolenie č. VPR – 08/2004

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                                  vydáva

                        podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                       všeobecné povolenie
                                                        č. VPR – 08/2004

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov satelitnej služby (VSAT) (ďalej len „zariadenia“), ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch umiestnených na geostacionárnej dráhe. Týmto povolením sa aplikuje rozhodnutia CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) ERC/DEC(00)08 a ECC/DEC/(03)04.

Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

1. Povolenie platí na území Slovenskej republiky.
2. Zariadenie nie je možné prevádzkovať v oblasti vymedzenej vzdialenosťou 500 m od hranice letiska. V prípade akýchkoľvek pochybností je prevádzkovateľ zariadenia povinný podmienky prevádzkovania vopred prerokovať s oprávnenými orgánmi prevádzkovateľa letiska.
3. Zariadenia sú pod kontrolou satelitného systému a majú autorizáciu poskytovateľa tejto služby.
4.

Zariadenia umožňujú analógovú alebo digitálnu komunikáciu vo frekvenčnom pásme:

Smer zostupný 10,7 – 11,7 GHz a 12,5 – 12,75 GHz
Smer vzostupný 14,0 – 14,5 GHz
5. Technické parametre zariadenia:

Výkon zariadenia: maximálne 2 W
EIRP: maximálne 50 dBW

Technické parametre zariadení spĺňajú podmienky ETS (European telecommunications Standards) - EN 301 428,
6. Zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
7. Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie miestne príslušnému odboru štátneho dohľadu Telekomunikačného úradu SR poskytnúť informácie o umiestnení zariadenia (§ 38 zákona o elektronických komunikáciách).
8. Na rádiových zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické alebo elektrické úpravy.
9. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
10. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady rádiových zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
11. Uvádzanie rádiových zariadení do prevádzky pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto všeobecného povolenia stráca platnosť všeobecné povolenie VPR 01/2002 a jeho dodatky.

V Bratislave 11.10. 2004.

                                                        Ing. Milan Luknár
                                                               predseda