Všeobecné povolenie č. VPR - 1/2009

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, 810 06 Bratislava
 
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,
vydáva
podľa § 11 ods. 1 písm. a), § 12 a §13 zákona o elektronických komunikáciách
všeobecné povolenie
č. VPR – 1/2009
na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení inteligentných dopravných systémov (ITS(1))
 
Všeobecným povolením Slovenská republika aplikuje rozhodnutie Európskej komisie č. 2008/671/ES z 5. augusta 2008 o harmonizovanom využívaní rádiového frekvenčného spektra v pásme 5 875 - 5 905 MHz pre aplikácie inteligentných dopravných systémov (ITS) súvisiace s bezpečnosťou [notifikované pod č. K(2008)4145] a rozhodnutie Výboru pre elektronické komunikácie Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív č. ECC/DEC/(08)01 zo 14. marca 2008 o harmonizovanom využívaní frekvenčného pásma 5 875 – 5 925 MHz inteligentnými dopravnými systémami (ITS).
 
Všeobecné povolenia sa vzťahuje na ITS ktoré sú založené na informačných a komunikačných technológiách zahŕňajúcich spracovanie informácií, riadenie, určenie polohy, komunikáciu a elektroniku, používané v systémoch cestnej dopravy. ITS sú kooperatívne systémy prenášajúce informácie v reálnom čase medzi vozidlami, z vozidla k cestnej infraštruktúre a od cestnej infraštruktúry k vozidlu.
 
Všeobecné povolenie oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať ITS na území Slovenskej republiky za týchto podmienok:
 
1.      Na prevádzkovanie ITS sú určené frekvencie 5875 – 5905 MHz, a to pre aplikácie ITS, ktorých účelom je predchádzanie prípadným nebezpečným dopravným situáciám, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky znížením počtu dopravných nehôd prostredníctvom zvýšenia informovanosti účastníkov cestnej premávky. 
2.      Na prevádzku ITS sú stanovené tieto technické podmienky:

Parameter
definovaný podľa EN 302 571
Maximálna
povolená hodnota
Spektrálna výkonová hustota
23 dBm/MHz
celkový vyžiarený výkon (stredný e.i.r.p.(2))
za podmienky použitia regulácie výkonu vysielača (TPC(3)) v rozsahu aspoň 30 dB
33 dBm
    
kde stredný e.i.r.p. je stredná hodnota efektívneho izotropného vyžiareného výkonu pri vysielaní jedného burstu prenášajúceho informácie medzi dvomi komunikujúcimi stranami dopravnej infraštruktúry.
 
3.      Na zabránenie škodlivého rušenia sú prípustné aj iné technické riešenia, ktoré však musia byť aspoň tak účinné, ako použitá regulácia výkonu vysielača (TPC) v uvedenom rozsahu.
4.      Technické vlastnosti ITS musia byť v súlade s požiadavkami európskej normy EN 302 571 vydanej Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), prípadne s ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
5.      ITS musia spĺňať technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové   telekomunikačné zariadenia.
6.      ITS nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na frekvenciách  v pásme podľa bodu 1 a nesmú spôsobovať rušenie iným zariadeniam.
7.      Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy na ITS, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do jej odstránenia.
8.      Prevádzkovať ITS pri výskume, výrobe, opravách a údržbe je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
9.      Na ITS je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom.
10.  Všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.
 
      V Bratislave 26. januára 2009                                                        
 
                                                                           Ing. Juraj Michňa v.r.
                                                           podpredseda 


(1) Intelligent Transport Systems – Inteligentné dopravné systémy
(2) effective isotropic radiated power – efektívny izotropný vyžiarený výkon
(3) Transmitter Power Controlregulácia vysielaného výkonu