Všeobecné povolenie č. VPR - 2/2007

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií

vydáva

 podľa §12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie

č.  VPR – 2/2007

na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako lekárske membránové implantáty  na meranie tlaku krvi (ďalej len „rádiové zariadenia“).  

Toto všeobecné povolenie aplikuje  odporúčanie ERC/REC 70-03 prílohu  č.12 a oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky  uvedené rádiové zariadenia za  týchto podmienok:

1)      Na prevádzkovanie zariadení sú určené frekvencie v rozmedzí 33 – 37,5 MHz.

2)      Maximálny vyžiarený výkon (e.r.p.) 1 mW. 

3)      Technické vlastnosti rádiových zariadení zodpovedajú podmienkam európskej normy EN 300 220-1  resp. iným ekvivalentným technickým špecifikáciám.

4)      Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

5)      Pomer doby vysielania k dobe prestávky musí byť menší ako 1:10.

6)      Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

7)      Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.

8)      Prevádzkovanie rádiových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35  ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

9)      Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

      V Bratislave  5.12. 2006

Ing. Milan Luknár
predseda