Všeobecné povolenie má viac chrániť koncových užívateľov

20.10.2011, Tlačová správa

     Dňa 19.10.2011 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil na [f20351] návrh nového všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. TÚ SR v oblasti ochrany koncových užívateľov navrhuje, aby telekomunikační operátori boli povinní zverejňovať informácie pre koncových užívateľov v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe, a to najmä na svojom webovom sídle. Ďalej aby boli povinní poskytnúť tieto informácie bez poplatku v písomnej alebo elektronickej podobe každému, kto o ne požiada. Informácie budú musieť byť transparentné, primerané a aktuálne. Pripomienky k návrhu, je možné zasielať na TÚ SR v lehote od 19.10.2011 do 17.11.2011.
     TÚ SR v návrhu všeobecného povolenia ukladá operátorom, ktorí poskytujú prístup k sieti internet povinnosť zverejňovať údaje o maximálnej, minimálnej a priemernej prenosovej rýchlosti pripojenia smerom k zákazníkovi, o rýchlosti pri maximálnej prevádzkovej záťaži a informácie o podmienkach týkajúcich sa pravidiel FUP (Fair User Policy – pravidlo pre spravodlivé riadenie internetovej prevádzky).
     TÚ SR ďalej okrem iného navrhuje, aby telekomunikační operátori boli povinní poskytovať: a) bez poplatku selektívne blokovanie odchádzajúcich volaní, SMS, služieb multimediálnych správ (MMS) so zvýšenou cenou alebo, ak je to technicky uskutočniteľné, selektívne blokovanie iných druhov podobných aplikácií; b) možnosť predplatenia pripojenia k verejnej sieti a využívania verejných služieb; c) možnosť platby za pripojenie k verejnej sieti v splátkach; d) informácie o primeraných a nediskriminačných postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr, ktoré umožnia, aby po náležitom a včasnom upozornení mohlo dôjsť k prerušeniu alebo odpojeniu účastníka, okrem podvodu, trvalého oneskorenia platenia alebo neplatenia; e) cenové poradenstvo; f) nástroj na kontrolu nákladov za verejné služby; možnosť pre účastníka stanoviť si limit nákladov na využívanie služby, vrátane bezplatného upozornenia užívateľa napríklad pomocou hlasového alebo akustického signálu pri prekročení stanoveného limitu, pri neobvyklých alebo neprimeraných výdavkoch.