Všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb

     Všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb je rozhodnutie regulačného úradu o štátnej regulácii trhu poštových služieb, ktoré sa vydáva podľa § 17 zákona č. 324/2011 o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z.z. a ktoré podľa § 19 až § 23 špecifikuje podmienky registrácie.

     Aktuálne všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb bolo zverejnené vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30.3.2012. Účinnosť nadobudlo dňom vyhlásenia. Zmena tohto všeobecného povolenia bola zverejnená dňa 28.4.2014 vo Vestníku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.

     Poskytovanie poštových služieb a poštového platobného styku je podnikaním za podmienok ustanovených zákonom o poštových službách. Poštové podniky môžu poskytovať poštové služby len na základe registrácie v súlade s ustanovením § 25 zákona. Poštový regulačný úrad vykonáva registráciu podľa § 19 až § 22 zákona a vedie register poštových podnikov podľa § 23 zákona. Tlačivá Prihláška na registráciu poštového podniku a Zmena údajov registrácie poštového podniku sú súčasťou všeobecného povolenia.