Všeobecné povolenie upraví podmienky prevádzkovania GSM brán

31.10.2001, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR vypracoval a zverejnil na svojich stránkach všeobecné povolenie na prevádzkovanie GSM brán.

Podľa podmienok zverejneného povolenia bude možné pripojiť koncové telekomunikačné zariadenia k mobilnej verejnej telekomunikačnej sieti (VTS) pomocou GSM brán pri dodržaní všeobecných podmienok poskytovania služby určených prevádzkovateľom mobilnej VTS. Pobočkové ústredne bude možné pripojiť na verejnú mobilnú telefónnu sieť prostredníctvom GSM brán len po uzavretí zmluvy o pripojení podľa zákona o telekomunikáciách s prevádzkovateľom verejnej mobilnej telefónnej siete. V prípade, že GSM brány budú súčasťou systému umožňujúceho prepojenie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete s inou verejnou telekomunikačnou sieťou bude takéto prepojenie možné iba na základe uzavretej zmluvy o prepojení verejnej mobilnej telekomunikačnej siete s telekomunikačnou sieťou iného prevádzkovateľa podľa zákona o telekomunikáciách a oprávnenia na príslušnú telekomunikačnú činnosť udeleného licenciou alebo všeobecným povolením. V tomto prípade budú zmluvné strany povinné uzavrieť zmluvu o prepojení sietí a poskytnúť ju do 15 dní od jej uzavretia úradu, ktorý zabezpečí jej publikáciu vo vestníku ministerstva.

Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá bude vykonávať prepojenie sietí pomocou GSM brán, bude povinná zaregistrovať sa do 30 dní od začatia prevádzkovania GSM brán na príslušnom odbore štátneho dohľadu TÚ SR.

GSM brány, ktoré boli prevádzkované pred účinnosťou tohoto všeobecného povolenia, môžu byť ďalej prevádzkované za podmienky registrácie, ak spĺňajú podmienky uvedené povolení. Registrácia sa musí uskutočniť najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto povolenia.

Všeobecné povolenie nadobudne účinnosť 15. deň od vyhlásenia vo vestníku Spravodajca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (v polovici decembra 2001).

Text všeobecného povolenia nájdete tu.

V Bratislave 31.10. 2001.