Všeobecné povolenie VP 1/2008

 Telekomunikačný Úrad Slovenskej Republiky

Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) a § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“)

vydáva

podľa § 12 až § 14 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie č. 1/2008

na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb

Článok I

Základné ustanovenia

Toto všeobecné povolenie (ďalej len „povolenie“) oprávňuje fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len “podnik“) poskytovať na území Slovenskej republiky elektronické komunikačné siete (ďalej len „siete“), elektronické komunikačné služby (ďalej len „služby“) alebo siete a služby za podmienok ustanovených v tomto povolení pri dodržaní ďalších podmienok a povinností ustanovených v zákone o elektronických komunikáciách, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu sieť alebo službu.

Článok II

 Oznamovacia povinnosť

(1)  Podnik, ktorý chce poskytovať siete, služby alebo siete a služby je povinný oznámiť tento zámer úradu najneskôr pred predpokladaným termínom začatia ich poskytovania.

(2) Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na všetky zmeny a zrušenie poskytovania siete, služby alebo siete a služby, ktoré boli podnikom oznámené podľa § 14 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách,  aj na zmeny údajov podľa § 14 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách.

 (3) Podnik splní oznamovaciu povinnosť doručením dostatočného a úplného písomného oznámenia úradu podľa § 14 ods. 2  zákona o elektronických komunikáciách podľa prílohy tohto povolenia.

Článok III

Podmienky povolenia

1.   Zabezpečenie zhody s technickými normami a technickými špecifikáciami pre siete a služby

Podnik je povinný zabezpečiť, aby verejná sieť, služby a pridružené prostriedky zodpovedali technickým normám a technickým špecifikáciám pre siete a služby, v súlade s článkom 17 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, a to najmä z hľadiska:

a) bezpečnosti prevádzky siete,

      b) udržiavania celistvosti a neporušiteľnosti siete,

      c) prevádzkyschopnosti služieb,

      d) pripojenia koncových zariadení,

      e) prepojenia sietí.

2. Zabezpečenie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky

Podnik je povinný zabezpečiť zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieťach pre orgán štátu alebo orgán činný v trestnom konaní a jeho pripojenie do siete na náklady podniku; technickú špecifikáciu zariadenia na odpočúvanie schvaľuje úrad.

Rozsudkom č. 3 Sž 9/2009-37 zo 17. júna 2010 „Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 250j ods. 2 písm. a/, e/ O.s.p. zrušuje článok III. Bod 2, I. Normatívnej časti Všeobecného povolenia č. 1/2008 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb zverejneného vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 8 zo dňa 15.12.2008.“

3. Ochrana osobných údajov a súkromia

Podnik je povinný v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia dodržiavať povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 55 až 57, § 59 až 62, § 64 až 65 zákona o elektronických komunikáciách ako aj z iných osobitných právnych predpisov.1)

4. Administratívne úhrady

 (1) Podnik je povinný platiť administratívne úhrady podľa  § 6 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách vo výške 0,08 % z ročných tržieb z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie, pričom najnižšia úhrada je 1000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR (prepočítaný podľa konverzného kurzu), a to aj vtedy, ak podnik nemal žiadne tržby.

(2)  Za účelom určenia výšky administratívnej úhrady a vydania rozhodnutia je podnik účtujúci
v sústave

-    podvojného účtovníctva povinný predkladať úradu štatistický výkaz ziskov a strát2) spolu s prílohou, ktorá bude obsahovať tržby súvisiace výlučne s poskytovaním sietí, služieb alebo sietí a služieb,

 

-    jednoduchého účtovníctva povinný predkladať úradu výkaz o príjmoch a výdavkoch spolu s prílohou, ktorá bude obsahovať príjmy súvisiace výlučne s poskytovaním sietí, služieb alebo sietí a služieb,

a to v termíne do 10. apríla. 3)  

Článok IV
Prechodné ustanovenia

Oznámenia podané podľa všeobecného povolenia č. 1/2004  a č. 1/2005 v znení 1. zmeny a zmeny č. 2 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb sa považujú za oznámenia podľa tohto povolenia a za splnenie oznamovacej povinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách.

Článok V
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa všeobecné povolenie č. 1/2005 v znení 1. zmeny a zmeny č. 2 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Článok VI
Účinnosť
 

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

V Bratislave 4.11. 2008.

  

Mgr. Branislav Máčaj, v. r.
predseda

 

_________________________

1) Napríklad Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách

2)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

3) Podnik, ktorý úradu oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania v súlade s § 49 ods. 3 zákona
     č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, má termín určený do 10. júla

 

Príloha k všeobecnému povoleniu č. 1/2008

Oznámenie
podľa § 14
zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách

o

 

zámere začať poskytovať siete, služby alebo siete a služby

 

zmene poskytovania siete, služby alebo siete a služby a zmene údajov podľa § 14 odseku 2

 

zrušení poskytovania siete, služby alebo siete a služby

 

 

1. Meno a adresa podniku

Priezvisko a meno alebo
Obchodné meno a právna forma

 

I Č O (ak bolo pridelené)

 

Sídlo:

Mesto, Obec

 

Ulica

 

P S Č

 

Miesto podnikania:

X

Mesto, Obec

 

Ulica

 

P S Č

 

 

2. Osoba alebo osoby oprávnené konať v mene podniku (štatutárny orgán, konateľ, poverená osoba, splnomocnená osoba) s predložením príslušného dokumentu

Meno a priezvisko

 

Funkcia

 

Telefón

 

Fax

 

Mobilný telefón

 

E-mail

 

 

Meno a priezvisko

 

Funkcia

 

Telefón

 

Fax

 

Mobilný telefón

 

E-mail

 

 

3. Opis poskytovaných sietí a služieb

1

2

3

4

5

Sieť

Služba

Ďalšie detaily
o sieti
alebo službe

Geografická oblasť,
v ktorej sú siete, služby alebo siete
a služby poskytované

Predpokladaný termín začatia poskytovania siete, služby
alebo siete a služby,
ich zmeny alebo zrušenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky k opisu poskytovaných sietí a služieb

Stĺpec 1: Ak sú poskytované iba služby (napr. prostredníctvom siete iného podniku) detaily
o sieti nie je potrebné uvádzať. Uvádzajte iba nižšie uvedené kategórie sietí. Ak nie je
možné použiť žiadnu z uvedených kategórií, uveďte „iná sieť“ a špecifikujte detaily v stĺpci 3.

Stĺpec 2: Uvádzajte iba nižšie uvedené kategórie služieb. Ak nie je možné použiť žiadnu z uvedených kategórií, uveďte „iná služba“ a špecifikujte detaily v stĺpci 3.

Stĺpec 3: V tomto stĺpci uveďte ďalšie detaily o sieti a/alebo službe.

Stĺpec 4: Pre každú sieť a/alebo službu uveďte geografickú oblasť, kde je služba a/alebo sieť poskytovaná. (v rámci geografických oblastí je možné uviesť – Slovenská republika, kraj, okres, obec, mesto, miestna časť)

Stĺpec 5: Uveďte predpokladaný deň, mesiac a rok začatia, zmeny alebo zrušenie poskytovania siete/služby.

Kategórie sietí alebo služieb (stĺpec 1 a 2)

Sieť:

·    Pevná telefónna sieť (t.j. pevná sieť používaná prevažne pre poskytovanie verejných telefónnych služieb)

 • Mobilná telefónna sieť (t.j. rádiová sieť používaná prevažne na poskytovanie mobilných telefónnych služieb)

 • Satelitná sieť (napr. satelitná sieť používaná pre R a TV vysielanie, SNG alebo poskytovanie iných elektronických komunikačných služieb)

 • Sieť pre retransmisiu R a TV signálov (KDS, MMDS)

 • Sieť R a TV vysielačov

Sieť na rozvod elektrickej energie
(v rozsahu, v ktorom sa používa na prenos signálov)

 • Pevná sieť (špecifikujte detaily v 3. stĺpci)

·         Bezdrôtová sieť (špecifikujte detaily
v 3. stĺpci)

Služba:

·      Verejná telefónna služba

 • Iné hlasové služby

 • R a TV vysielanie

 • Dátové služby, prenos dát (špecifikujte detaily v 3. stĺpci)

 • Sprostredkovanie prístupu k sieti internet (napr. „dial-up“, broadband, špecifikujte detaily v 3. stĺpci)

 • Iné elektronické komunikačné služby (špecifikujte detaily v 3. stĺpci)

 • Služba retransmisie R a TV programových služieb

 

4. Vyhlásenie

V mene vyššie uvedeného podniku vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

Dátum:

Meno(á), priezvisko(á) a funkcia(e):                                                   Podpis(y):

Adresa úradu:

Telekomunikačný úrad SR
Odbor technickej regulácie
Továrenská 7
P.O. BOX 18
810 06 Bratislava 16