Všeobecne záväzné právne prepisy a iné predpisy upravujúce konanie a rozhodovanie úradu a práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti elektronických komunikácií

Zákony

• Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Nariadenia vlády

• Nariadenie vlády č. 26/2005 Z. z. o technických požiadavkách prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosti analógových televíznych prijímačov a digitálnych televíznych prijímačov

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite
•  Nariadenie vlády č. 193/2016 Z.z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
• Nariadenie vlády č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem

Osobitné predpisy v oblasti frekvenčného spektra

• Národná tabuľka frekvenčného spektra
• Plán využívania frekvenčného spektra

Opatrenia TÚ SR

  • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011, č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
  • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 6. decembra 2011 č. O-24/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla
  • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne 
  • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. O-27/2011 o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti
  • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 9. februára 2012, č. O-28/2012 o úhrade čistých nákladov, o postupe pri posudzovaní neprimeraného zaťaženia a o zriadení a spravovaní osobitného účtu univerzálnej služby
  • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
    Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 18. mája 2012, č. O-30/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb
     

Všeobecné povolenia
 

Všeobecné povolenia


Právne normy EÚ

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/21/EC zo 7. 3. 2002 o spoločnom regulačnom rámci elektronických komunikačných sietí a služieb (Rámcová smernica), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 33.
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/20/EC zo 7. 3. 2002 o oprávnení na elektronické komunikačné siete a služby (Smernica o oprávnení), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 21.
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/19/EC zo 7. 3. 2002 o prístupe k elektronickým komunikačným sieťam a pridruženým prostriedkom a o ich prepojení (Prístupová smernica ), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 7.
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/22/EC zo 7. 3. 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov súvisiacich s elektronickými komunikačnými sieťami a službami (Smernica o univerzálnej službe), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 51.
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/EC z 12. 7. 2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), Ú. v. ES č. L 201 z 31. 7. 2002, s. 37.
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, Ú. v. ES č. L 105 z 13. 4. 2006.

Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.