Všeobecne záväzné právne prepisy a iné predpisy upravujúce konanie a rozhodovanie úradu a práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti elektronických komunikácií

 
Zákony
 • Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách
 • Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov      
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 18/20018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Nariadenia vlády

 • Nariadenie vlády č. 61/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o interoperabilite autorádií a koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite
 • Nariadenie vlády č. 193/2016 Z.z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
 • Nariadenie vlády č. 55/2018 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem
 • Národná tabuľka frekvenčného spektra


Opatrenia a vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

 • Vyhláška č.228/2023 Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
  ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra
   z 19.júna 2023
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 431/2022 z 29. novembra 2022 o podrobnostiach prenositeľnosti čísla
 • ​Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 474/2022 z 13. decembra 2022 ktorou sa ustanovuje minimálna rýchlosť prenosu dát v oboch smeroch
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 368/2022 z 8. novembra 2022 o zozname telefónnych číselna vyjadrenie nesúhlasu s volaním na priamy marketing
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 291/2022 z 22. augusta 2022, ktorou sa ustanovujú podmienky pre amatérske stanice
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 z 12. augusta 2022, ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra (Plán využívania frekvenčného spektra)
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 286/2022 z 12. augusta 2022 o národnom číslovacom pláne
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 283/2022 z 8. augusta 2022 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o prílohách k žiadosti o vydanie osvedčenia, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti
 • Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 4/2022 z 25. júla 2022, ktorým sa stanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
 • Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 3/2022 z 25. júla 2022, ktorým sa stanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla
 • ​Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 2/2022 z 14. februára 2022, ktorým sa mení opatrenie ​Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (oznámenie č. 258/2016 Z. z.) v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. júna 2019 č. 1/2019 (oznámenie č. 177/2019 Z. z.)

Všeobecné povolenia
 

Všeobecné povolenia


Právne normy EÚ

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/EC z 12. 7. 2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), Ú. v. ES č. L 201 z 31. 7. 2002, s. 37.

   Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.