Vstup tretieho operátora: TÚ SR zverejní výzvu na predkladanie ponúk

30.05.2006, Tlačová správa
Dňa 31. mája 2006 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejní vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku a na svojej stránke výzvu na predkladanie ponúk, ktorou začne výberové konanie na pridelenie frekvencií GSM a UMTS pre tretieho mobilného operátora. Príprave podmienok predchádzala analýza trhu a požiadaviek potencionálnych záujemcov o vstup na slovenský trh.

TÚ SR vo výzve určí frekvencie, ktoré sú predmetom výberového konania, hodnotiace kritériá, termín, do ktorého sa musí predložiť ponuka, požiadavky na predkladané podklady, výšku jednorazovej úhrady, ako očakávanú minimálnu ponuku a ďalšie informácie.

Príprave podmienok prechádzala verejná diskusia k podmienkam vstupu tretieho mobilného operátora na trh, ktorú v polovici marca 2006 otvoril TÚ SR na základe záujmu zo zahraničia o vstup na trh. Verejnú diskusiu už v minulosti TÚ SR aj regulačné úrady v ďalších štátoch využili pri príprave výberových konaní. TÚ SR v prvej fáze prípravy využil aj služby renomovanej poradenskej spoločnosti.

O zaslanie dotazníka požiadalo približne 80 záujemcov o účasť vo verejnej diskusii. TÚ SR do 15. apríla 2006 dostal 17 vyplnených dotazníkov. Medzi subjektmi, ktoré zaslali vyplnený dotazník boli slovenské aj zahraničné telekomunikačné podniky, poradenské spoločnosti, odborná verejnosť a slovenský novinár. TÚ SR veril, že mu takáto forma získavania informácií pomôže vytvoriť solídny základ pre vyhlásenie výberového konania, jeho úspešne zavŕšenie ako aj pre budúce regulačné rozhodnutia.

V Bratislave 30. mája 2006.