Výberové konania na frekvencie v pásme 10 GHz

19.04.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil výzvy, ktorými začal štrnásť výberových konaní na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 GHz na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Access (pevný bezdrôtový prístup). Tieto siete sa budú využívať na poskytovanie elektronických komunikačných služieb v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Trebišov, Trnava, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Žilina.
     V týchto lokalitách môžu pre záujemcov pribudnúť ďalšie možnosti výberu elektronických komunikačných služieb, najmä pripojenia k internetu. Pre každú z lokalít Humenné, Levoča, Nové Mesto nad Váhom, Trebišov, Trnava, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom sú k dispozícii frekvenčné bloky pre šiestich operátorov, v lokalitách Liptovský Mikuláš a Púchov v každej pre piatich operátorov, v lokalitách Banská Bystrica a Levice v každej pre štyroch operátorov a v lokalitách Nitra a Žilina v každej pre dvoch operátorov.
     TÚ SR určil jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Minimálna výška ponúknutej jednorazovej úhrady je 665 eur. Predložené ponuky posúdi minimálne päťčlenná výberová komisia, ktorej členovia budú podľa zákona bezúhonné a odborne spôsobilé osoby. Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanoví poradie účastníkov výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestni ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej úhrady bude najvyššia. TÚ SR je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Úspešní účastníci výberových konaní získajú frekvenčný blok 2 x 7 MHz na dobu 10 rokov.
     Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť TÚ SR osobne alebo poštou najneskôr do 14. mája 2013 do 13:30 hodiny. V prípade, ak predkladateľ doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum doručenia ponuky TÚ SR.

Výzvy sú publikované vo Vestníku TÚ SR a na /data/files/33011.pdf