Výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

11.08.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník. Predmetom každého z týchto výberových konaní sú dva frekvenčné bloky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor môže získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov.
     Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré je vyvolávacou cenou a predstavuje pre jeden 40 MHz frekvenčný blok pre okres: Detva hodnotu 1400 eur, Kysucké Nové Mesto 1400 eur, Myjava 1200 eur, Sobrance 1000 eur, Stropkov 900 eur a Svidník 1400 eur. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 06.09.2016 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky. Peňažná zábezpeka pre lokalitu: Detva je 2000 eur, Kysucké Nové Mesto 2000 eur, Myjava 2000 eur, Sobrance 1000 eur, Stropkov 1000 eur a Svidník 2000 eur musí byť pripísaná na účte RÚ pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
     Výberová komisia, ktorej členov vymenúva predseda RÚ, vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa všetky požiadavky. RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách vylúči z aukcie toho účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok.
     Cieľom výberových konaní je zvýšiť dostupnosť širokopásmového pripojenia. Ponuka frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz, ktorá je predmetom výberových konaní, je vhodná pre naplnenie tohto cieľa.