Výberové konanie na frekvencie v pásme 1800 MHz

06.04.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz formou elektronickej aukcie. V tomto výberovom konaní je ponúkaných 18 blokov voľných frekvencií, ktoré predstavujú celkom 2 × 9,0 MHz z frekvenčného pásma 1800 MHz pre celé územie Slovenskej republiky. Prostredníctvom týchto frekvencií budú operátori poskytovať verejné elektronické komunikačné služby koncovým užívateľom napr. s využitím systémov GSM, UMTS, LTE, WiMAX a IoT.
     Jediným hodnotiacim kritériom je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Vyvolávacia cena predstavuje pre frekvenčný blok 2 x 5 MHz hodnotu 1 800 000,00 eura, pre frekvenčný blok 2 x 0,8 MHz hodnotu 288 000,00 eura a pre frekvenčné bloky 2 x 0,2 MHz hodnotu 72 000,00 eura.  
     Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 09.05.2018 do 13:30 h. Ponuky predložené do tohto výberového konania musia obsahovať všetky náležitosti podľa výzvy na predkladanie ponúk a peňažná zábezpeka vo výške 1 000 000,00 eura musí byť uhradená (pripísaná na určený účet úradu) do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do výberového konania. Účelom peňažnej zábezpeky je zamedzenie takého konania účastníka výberového konania, ktoré by viedlo k zmareniu účelu alebo priebehu výberového konania. RÚ z dôvodu zabránenia zmarenia účelu výberového konania neposkytuje informácie o priebehu ani o predložených ponukách až do ukončenia výberového konania. Výberová komisia, ktorej členov vymenúva predseda RÚ, vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka splnila všetky požadované náležitosti. RÚ vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok.