Výberové konanie na lukratívne frekvencie pre MMDS v Bratislave

16.03.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom periodiku (SME) a na internete výzvu na predloženie ponúk, ktorou začína výberové konanie na pridelenie frekvencií pre poskytovanie služby retransmisie nezmenených programov v pásme 2,2 GHz. Víťaz bude môcť najskôr od 1.7.2011 po dobu maximálne 10 rokov poskytovať spomenuté služby v lokalite Bratislava.
     Záujemcovia musia ponuky doručiť TÚ SR najneskôr do 4.4.2011 do 13,30 hod. Ponuky vyhodnotí výberová komisia podľa kritérií stanovených vo výzve. Hodnotiace kritériá sú: a) dátum začatia poskytovania elektronickej komunikačnej služby, ktorý môže byť až po 30.06.2011 (100 bodov), b) výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií (500 bodov). Minimálna výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií je 695,- eur. Poradie stanovené výberovou komisiou je podľa zákona o elektronických komunikáciách pre TÚ SR záväzné.