Výberové konanie na poskytovateľa služieb "káblovej TV bez kábla" v obci Chlmec

09.12.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky zverejní 10. decembra 2002 v denníku Národná obroda a vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR výzvu na na zriaďovanie a prevádzkovanie lokálnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby retransmisie signálov minimálne televíznych programových služieb prostredníctvom rádiového vysielacieho telekomunikačného zariadenia vo frekvenčnom pásme 2 200 - 2 300 MHz v obci Chlmec.

Lehota pre vybudovanie siete a začatie poskytovania služby je do 1 (jedného) mesiaca od udelenia licencie. Doba platnosti licencie bude päť rokov.

Žiadosť je potrebné podať na Telekomunikačný úrad SR v lehote 30 dní od dňa uverejnenia výzvy vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Ak bude v lehote podaných viac ako jedna žiadosť o licenciu, úrad uskutoční výberové konanie. Na vyhodnotenie žiadostí o licenciu úrad zriadi komisiu, ktorá bude mať najmenej päť členov. Členov komisie vymenuje predseda úradu. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania podľa kritérií uvedených vo výzve a vyhotoví správu o priebehu a výsledku výberového konania. Úrad je pri udeľovaní licencie viazaný poradím určeným komisiou. Po udelení licencie úrad zamietne žiadosti ostatných žiadateľov.

MMDS ("káblová TV bez kábla") slúži podobne ako káblové distribučné systémy ("káblová TV") na retransmisiu rozhlasových a televíznych programov. MMDS je podobnou konkurenciou pre káblové distribučné systémy, ako sú služby mobilných operátorov konkurenciou pre operátora pevnej verejnej telefónnej siete.

Plné znenie výzvy nájdete na stránke: http://www.teleoff.gov.sk/Vyb.konania/chlmec.html

V Bratislave 9. decembra 2002.