Výberové konanie na poskytovateľa služieb "káblovej TV bez kábla" v obci Skalica

17.07.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uverejní 18. júla 2003 v jednom celoštátnom periodiku a vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR výzvu na podávanie žiadostí o udelenie licencie na poskytovanie služieb "káblovej TV bez kábla". Záujemcovia o licenciu môžu žiadosti podávať po dobu 30 dní od uverejnenia výzvy.

TÚ SR môže udeliť jednu licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie lokálnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby retransmisie signálov minimálne signálov televíznych programových služieb prostredníctvom rádiového vysielacieho telekomunikačného zariadenia vo frekvenčnom pásme 2 520 - 2 670 MHz, t.j. 18 kanálov v obci Skalica.

Lehota pre vybudovanie siete a začatie poskytovania služby je do 6 mesiacov od udelenia licencie. Doba platnosti licencie bude do 31. decembra 2007.

Ak bude v lehote podaných viac ako jedna žiadosť o licenciu, úrad uskutoční výberové konanie. Na vyhodnotenie žiadostí o licenciu úrad zriadi komisiu, ktorá bude mať najmenej päť členov. Členov komisie vymenuje predseda úradu. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania podľa kritérií uvedených vo výzve a vyhotoví správu o priebehu a výsledku výberového konania. Úrad je pri udeľovaní licencie viazaný poradím určeným komisiou. Po udelení licencie úrad zamietne žiadosti ostatných žiadateľov.

MMDS ("káblová TV bez kábla") slúži podobne ako káblové distribučné systémy ("káblová TV") na retransmisiu rozhlasových a televíznych programov. MMDS je podobnou konkurenciou pre káblové distribučné systémy, ako sú služby mobilných operátorov konkurenciou pre operátora pevnej verejnej telefónnej siete.

V Bratislave 17. júla 2003.