Výberové konanie na poskytovateľa služieb prostredníctvom MMDS v Bratislave

12.06.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky zverejní 13. júna 2002 prostredníctvom denníka Národná obroda výzvu na podávanie žiadostí o licenciu na zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby formou retransmisie rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom MMDS (Multichanel Multipoint Distribution System) v lokalite Bratislava vo frekvenčnom pásme 2500 - 2690 MHz.

Využitie frekvencií bude časovo obmedzené. Frekvencie 2500-2520 MHz a 2670-2690 MHz bude možné používať do 31.12.2004 a frekvencie 2520-2670 MHz do 31.12.2007.

Žiadosť je potrebné podať na Telekomunikačný úrad SR v lehote 30 dní od dňa uverejnenia výzvy vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Výzva bude zverejnené vo IV. čiastke Vestníka.

Ak bude v lehote podaných viac žiadostí o licenciu, ako je možné uspokojiť, úrad uskutoční výberové konanie. Na vyhodnotenie žiadostí o licenciu úrad zriadi komisiu, ktorá bude mať najmenej päť členov. Členov komisie vymenuje predseda úradu. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania podľa kritérií uvedených vo výzve a vyhotoví správu o priebehu a výsledku výberového konania. Úrad je pri udeľovaní licencie viazaný poradím určeným komisiou. Po udelení licencie úrad zamietne žiadosti ostatných žiadateľov.

MMDS ("káblová TV bez kábla") slúži podobne ako káblové distribučné systémy ("káblová TV") na retransmisiu rozhlasových a televíznych programov. MMDS je podobnou konkurenciou pre káblové distribučné systémy, ako sú služby mobilných operátorov konkurenciou pre operátora pevnej verejnej telefónnej siete.

Plné znenie výzvy nájdete na stránke: www.teleoff.gov.sk/Vyb.konania/mmds-ba.html

V Bratislave 12. júna 2002.