Výberové konanie na tretieho mobilného operátora

01.10.2001, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR obdržal žiadosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vypísať výberové konanie na tretieho prevádzkovateľa mobilných telekomunikačných služieb a následné udelenie celoplošných licencií v pásmach GSM a UMTS.

Výberové konanie na udelenie licencie pre tretieho poskytovateľa mobilných telekomunikačných služieb bude uskutočnené formou "súťaž krásy". Hlavnými kritériami budú pokrytie, skúsenosti s prevádzkovania mobilných telekomunikačných sietí, referencie a ponúknutá cena, ktorá bude mať najvyšší váhový koeficient. Víťazovi výberového konania bude udelená aj licencia na zriaďovanie a prevádzkovanie telekomunikačnej siete a poskytovanie telekomunikačných služieb v pásmach GSM 900 a 1800 MHz a UMTS.

Po úspešnom výbere tretieho operátora, budú obidvom súčastným poskytovateľom mobilných telekomunikačných služieb ponúknuté, v súlade s ich doterajšími licenciami, licencie na pásmo UMTS.

Telekomunikačný úrad SR plánuje vypísať výberové konanie do konca roku 2001 tak, aby licencie v pásmach GSM a UMTS mohli byť udelené do konca prvého polroku 2002. Definitívny termín vypísania výberového konania môže byť vzhľadom na potrebu kvalitnej prípravy podmienok posunutý, avšak termín vydania licencie bude v každom prípade dodržaný. Prvým krokom bude zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o licenciu vo vestníku ministerstva a najmenej v jednom celoštátnom periodiku. Výzva bude obsahovať všetky podstané informácie súvisiace s výberovým konaním. Vyhodnotenie žiadostí o licenciu vykoná výberová komisia vymenovaná predsedom úradu. Úrad je pri udeľovaní licencie viazaný poradím určeným komisiou.

Predpokladaný začiatok prevádzky sietí UMTS je druhá polovica roku 2003.

V Bratislave 1. októbra 2001.