výberové konanie pre pridelenie frekvencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej komunikačnej siete – mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS v Slovenskej republike na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb v mobilnej sieti

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy a národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) začína podľa § 32 ods. 6, 7, 8 zákona o elektronických komunikáciách a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 5 zo dňa 11. januára 2006 k politike využívania frekvenčného spektra

výberové konanie

pre pridelenie frekvencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete – mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS v Slovenskej republike na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb v mobilnej sieti


 


 
a)      Frekvenčné bloky

Predmetom výberového konania je pridelenie frekvencií, resp. frekvenčných blokov z frekvenčných pásiem GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS a FS 29 GHz, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke úradu www.teleoff.gov.sk s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky, na dobu 20 rokov.

 

b)      Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií

Frekvencie sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete GSM, UMTS a FS 29 GHz (ďalej len „mobilná telefónna sieť“) a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb v súlade so Všeobecným povolením č. VP 1/2005 v znení neskorších zmien a zákonom o elektronických komunikáciách.

 

c)      Hodnotiace kritériá

Výberová komisia v súlade s § 32 ods. 15 zákona o elektronických komunikáciách vylúči z výberového konania účastníka v prípade, že účastník:

1. je kapitálovo alebo osobne prepojený s iným účastníkom výberového konania podľa tejto výzvy

2. nesplní ktorúkoľvek požiadavku na formu a rozsah žiadosti a ponuky podľa tejto výzvy

3. nesplní ktorúkoľvek požiadavku na obsah žiadosti a ponuky podľa tejto výzvy

4. nesplní požiadavku minimálnej výšky jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčných blokov

5. ktorékoľvek vyhlásenie alebo prehlásenie účastníka sa v priebehu výberového konania ukáže byť nepravdivé.

 

Výberová komisia v súlade s § 32 ods. 14 zákona o elektronických komunikáciách určí poradie účastníkov výberového konania podľa nasledujúcich kritérií:

1. prispenie účastníka k posilneniu konkurenčného trhu v oblasti elektronických komunikácií

2. pripravenosť a časová postupnosť budovania siete a poskytovania služieb

3. skúsenosti účastníka s poskytovaním elektronických komunikačných služieb – mobilných telefónnych sietí GSM a UMTS

4. rozsah služieb poskytovaných vo frekvenčných blokoch podľa tejto výzvy

5. ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčných blokov

 

d) Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť spolu s ponukou

Žiadosť spolu s ponukou musí byť úradu doručená najneskôr dňa 14.7.2006 do 13,30 hodiny, bez ohľadu na spôsob doručenia. Žiadosť spolu s ponukou je nutné predložiť v podateľni úradu na adrese: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava, alebo môže byť zaslaná poštou, vo forme doporučenej zásielky na uvedenú adresu úradu. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00 – 11,00 a 12,00 – 13,30 h.

V uvedenej lehote možno žiadosť s ponukou meniť, a to tak, že žiadateľ podá novú žiadosť s ponukou. Pri podaní novej žiadosti s ponukou bude do výberového konania zaradená žiadosť s ponukou doručená úradu ako posledná. 

K žiadosti s ponukou doručenej po 13,30 h. dňa 14.7.2006 úrad neprihliada.

 

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov do výberového konania, aby bola zabezpečená porovnateľnosť ponúk

Žiadateľ na základe tejto výzvy, v lehote uvedenej pod bodom d), predloží úradu Žiadosť o pridelenie frekvencií a Ponuku s prílohami.

 

Žiadosť o pridelenie frekvencií


Žiadosť o pridelenie frekvencií musí byť napísaná v slovenskom jazyku, podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 1 tejto výzvy (súčasne zverejnenej na internetovej stránke úradu www.teleoff.gov.sk) s nasledujúcou prílohou:

-          Právnické osoby predložia originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, alebo obdobného dokumentu vydaného príslušným orgánom štátu registrácie žiadateľa s úradným prekladom do slovenského jazyka, nie starší ako 3 mesiace

-          Fyzické osoby predložia originál alebo overenú kópiu živnostenského oprávnenia alebo obdobného dokumentu vydaného príslušným orgánom štátu registrácie žiadateľa s úradným prekladom do slovenského jazyka, nie starší ako 3 mesiace

 

Ponuka

Ponuka musí byť vypracovaná v nasledujúcom členení a obsahu:

 

I. Forma a rozsah ponuky

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku, v dvoch rovnopisoch v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme na nosiči CD-ROM so súbormi vo formáte kompatibilnom s produktmi MS Office alebo Adobe Reader.

Maximálny rozsah ponuky vrátane príloh nesmie prekročiť 100 strán. 

Žiadosť s ponukou podľa tejto výzvy musí byť doručená úradu v uzatvorenom obale. Na obale musí byť uvedené:

„Výberové konanie

GSM a UMTS

Neotvárať“

 

II. Obsah ponuky

Doručená ponuka musí obsahovať nasledujúce informácie:

 

1. Vyhlásenie žiadateľa o tom, že

a) priamo alebo nepriamo, sám alebo prostredníctvom inej osoby alebo na základe zmluvy uzavretej s inou osobou nie je kapitálovo alebo osobne prepojený s osobou, ktorá je poskytovateľom mobilnej telefónnej siete v Slovenskej republike;

b) nie je v žiadnom obdobnom vzťahu s osobami, ktoré sú priamo alebo nepriamo kapitálovo alebo osobne prepojené s osobou, ktorá je poskytovateľom mobilnej telefónnej siete v Slovenskej republike.

 

Žiadateľ, ktorý je poskytovateľom mobilnej telefónnej siete v Slovenskej republike alebo je vo vzťahu uvedenom v ods. a) a b) s poskytovateľom mobilnej telefónnej siete v Slovenskej republike vo vyhlásení uvedie o aké prepojenie s iným poskytovateľovi mobilnej telefónnej siete v Slovenskej republike ide.

 

2. Vlastnícke vzťahy žiadateľa


- uviesť zoznam osôb kapitálovo alebo osobne prepojených so žiadateľom spolu s uvedením výšky/pomeru ich podielu a kapitálové alebo osobné prepojenie žiadateľa so subjektmi podnikajúcimi v oblasti elektronických komunikácií

 

3. Ponúknutá výška jednorazovej úhrady za frekvenčné bloky

- uviesť sumu za pridelenie frekvenčných blokov podľa tejto výzvy v slovenských korunách.

 

4. Skúsenosti s poskytovaním elektronických komunikačných služieb – mobilných telefónnych sietí GSM a UMTS

a) Skúsenosti žiadateľa, resp. osôb uvedených v bode II. ods. 2. v oblasti zriaďovania a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb – mobilných telefónnych sietí GSM a UMTS v Slovenskej republike a v iných štátoch;

b) Počet štátov, v ktorých žiadateľ,  resp. osoby uvedené v bode II. ods. 2. poskytujú služby prostredníctvom mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS (žiadateľ uvedie aj zoznam týchto štátov);

c) Počet aktívnych koncových užívateľov (SIM kariet) mobilnej siete žiadateľa, resp. osôb uvedených v bode II. ods. 2 v jednotlivých štátoch.

 

5. Rozsah služieb poskytovaných vo frekvenčných kanáloch podľa tejto výzvy

- uviesť budúce služby poskytované koncovým užívateľom mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS

 

6. Pripravenosť a časová postupnosť budovania siete a poskytovania služieb

a) Harmonogram budovania mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS na území SR a poskytovania služieb pomocou pridelených frekvenčných kanálov podľa tejto výzvy;

b) Pripravenosť žiadateľa na budovanie siete a poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS

 

Prílohy ponuky:

-          Dokumenty potvrdzujúce vyhlásenia v ponuke (napr. Písomné vyhlásenia tretích strán týkajúce sa stupňa pripravenosti žiadateľa podľa bodu II. ods. 6. b) ponuky, týkajúce sa národného roamingu, zdieľania infraštruktúry, zabezpečenia vybudovania siete, využitia predajnej siete, a pod.)

-          Iné dokumenty podľa zváženia žiadateľa, ktoré môžu byť aj v anglickom jazyku (napr. technické špecifikácie siete a zariadení)

 

Upozornenie:

Všetky údaje uvedené v ponuke žiadateľa (najmä podľa bodov II. ods. 5 a II. ods. 6) môže úrad použiť pre udelenie povolenia ako záväzky žiadateľa podľa § 32 ods. 19 písm. f) zákona o elektronických komunikáciách.

 

f)  Výška jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvenčných blokov ako očakávaná minimálna ponuka

Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvenčných kanálov podľa tejto ponuky je 100 000 000,- Sk (slovom: jednosto miliónov slovenských korún).

 

g)  Ďalšie podklady na výberové konanie

Všetky požadované podklady sú uvedené v časti e).

 

V Bratislave dňa 31.5.2006.

Ing. Milan Luknár

predseda Telekomunikačného úradu

Slovenskej republiky

 

Príloha č. 1

Žiadosť o pridelenie frekvencií

podľa § 32, ods. 3, zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,

Žiadateľ vyplní len hrubo orámované časti

p.

Údaj

Odpoveď žiadateľa

Poznámka

a)

Fyzická osoba:

 

Právnická osoba:

 

Podnikateľ-Fyzická osoba:

Meno, priezvisko a adresa žiadateľa

Obchodné meno a sídlo

 

Obchodné meno a miesto podnikania a IČO, ak bolo pridelené

Uveďte aj kontaktnú adresu a e-mail

b)

Počet a typ rádiových zariadení

Uveďte počet základňových staníc zriadených v priebehu prvého roka odo dňa právoplatnosti povolenia.

Uveďte typ zariadenia a Európsky štandard, ktorý spĺňa zariadenie, ktoré plánujete zriadiť ako prvé.  

Zariadenia musia byť v súlade s technickými požiadavkami uvedenými vo výzve.

c)

Požadované frekvencie

 

 

d)

Účel a spôsob použitia rádiových zariadení vrátane ich technických údajov

Uveďte stručný popis účelu a spôsobu použitia rádiových zariadení

Popis účelu a spôsobu použitia rádiových zariadení vrátane ich technických údajov uvedie žiadateľ v ponuke  a jej prílohách.

e)

Údaje o osobe oprávnenej konať v mene žiadateľa a údaje o osobe zodpovednej za obsluhu rádiového zariadenia

Údaje o osobe zodpovednej za obsluhu prvého zriadeného rádiového zariadenia.

 

f)

Predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky

Uveďte  termín do ktorého bude prvé zariadenie uvedené do prevádzky a začatie poskytovania elektronickej komunikačnej služby.

 

g)

Doba, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií.

Uveďte počet rokov

Maximálne 20 rokov