Vyhlásenie k medializovanej informácii o rozhodnutí NS SR týkajúcej sa „licencie“ 4. mobilného operátora

02.11.2015, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) odmieta medializované vyjadrenia, ktorými je spochybňovaný regulačný prístup použitý v prípade kontroly plnenia povinností 4. mobilného operátora. RÚ trvá na svojom právnom názore, že hodnotenie výsledkov kontroly a namietanie použitého regulačného prístupu nepatrí do pôsobnosti prokuratúry. Štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami vykonáva RÚ. Bez ohľadu na vyššie uvedené RÚ uvádza, že povolenie („licencia“) 4. mobilného operátora je naďalej právoplatná.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách RÚ pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať RÚ pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti. RÚ tiež poukazuje na skutočnosť, že pridelenie frekvencií pre 4 mobilného operátora, ako aj pre ostatných operátorov prebehlo v rámci transparentného postupu podľa platných právnych predpisov výberovým konaním, ktorého výsledkom bolo vydanie individuálnych povolení, t. z. pridelenie frekvencií. Tento postup nebol napadnutý žiadnym z dotknutých operátorov a ani iným štátnym orgánom.
     RÚ opakovane uvádza, že pri všetkých kontrolách dodržiava štandardný postup, ktorý je výlučne v intenciách zákona. V prípade kontroly 4. mobilného operátora bol preto použitý rovnaký postup kontroly a regulačný prístup, ako pri preverovaní používania frekvencií ostatnými subjektmi.
     RÚ zatiaľ rozhodnutie Najvyššieho súdu SR nebolo doručené, ani nebol o jeho obsahu oficiálne informovaný.