Vyhlásenie o prístupnosti

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo teleoff.gov.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Zverejnené dokumenty na stiahnutie neobsahujú veľkosť súboru. [Pravidlo bodu 7.1 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
  • Textový opis odkazu nie je doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno. [Pravidlo bodu 4.1. prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]

Stránka osahuje súbory mailPP.doc (43302.doc) a mailPP.xls (30391.xls), ktoré slúžia na hromadné zasielanie vyplnených žiadostí elektronickou poštou. Pre stiahnutie, vyplnenie a zasielanie tlačív žiadostí mimo využitia elektronickej pošty sú k dipozícii tlačivá v otvorenom formáte. Stránka obsahuje súbor biss.xlsm (37701.xlsm), ktorý slúži na nahlásenie bezpečnostného incidentu v elektronických komunikáciách regulačnému úradu. Stránka obsahuje súbor (37711.xlsm), ktorý slúži na odoslanie hlásenia o porušení ochrany osobných údajov v elektronických komunikáciách. Formát .xlsm obsahuje aktívne okná, do ktorých sa vpisujú textové a znakové hlásenia.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 12.02.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 12.02.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami kontaktuje autora na adrese info@aglo.sk. Autor nezodpovedá za obsah stránky. Otázky ohľadom obsahu, je možné zasielať na adresu hovorca@teleoff.gov.sk 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk