Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 27. augusta 2004 o zriaďovaní a spravovaní osobitného účtu univerzálnej služby a o súvisiacich podrobnostiach

501 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 27. augusta 2004 o zriaďovaní a spravovaní osobitného účtu univerzálnej služby a o                                              súvisiacich podrobnostiach

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
                                                             § 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní a spravovaní osobitného účtu univerzálnej elektronickej komunikačnej služby (ďalej len „univerzálna služba“) a súvisiace podrobnosti o univerzálnej službe.
                                                              § 2

(1) Osobitný účet univerzálnej služby (ďalej len „osobitný účet“) sa zriaďuje podľa § 54 ods. 1 zákona na úhradu zistených čistých nákladov podľa § 4 ods. 1 vzniknutých pri plnení povinností univerzálnej služby.

(2) Osobitný účet sa zriaďuje na základe žiadosti podniku poskytujúceho univerzálnu službu podľa § 50 ods. 4 zákona o úhradu čistých nákladov po posúdení, či poskytovanie univerzálnej služby predstavuje podľa predložených podkladov pre žiadajúci podnik neprimerané zaťaženie.
                                                               § 3

Žiadosť podniku poskytujúceho univerzálnu službu o úhradu čistých nákladov podľa § 53 ods. 1 zákona okrem všeobecných náležitostí podania/ru/) obsahuje údaj o

a) nákladoch spojených s efektívnym poskytovaním univerzálnej služby v určenej kvalite, výnosoch a objeme vloženého kapitálu vzťahujúcich sa k jednotlivým povinnostiam univerzálnej služby vrátane miery návratnosti vloženého kapitálu spolu s podrobným postupom ich kalkulácie; kalkulácia nákladov a výnosov je uvedená v prílohe č. 1,

b) špecifických skupinách koncových užívateľov univerzálnej služby, ktorými sú koncoví užívatelia s nízkym príjmom/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/) alebo s osobitnými sociálnymi potrebami/komponenty/) (ďalej len „špecifické skupiny užívateľov“), pri ktorých je poskytovanie univerzálnej služby stratové, pretože dosiahnuté výnosy nepokrývajú vynaložené náklady.
                                                                § 4

(1) Úhrada čistých nákladov sa vzťahuje na služby verejných telefónnych automatov a služby pre špecifické skupiny užívateľov, ktorým podnik poskytuje univerzálnu službu za výhodnejších podmienok, ako sú obvyklé obchodné podmienky, pri ktorých je poskytovanie univerzálnej služby stratové, pretože dosiahnuté výnosy nepokrývajú vynaložené náklady, ak sú uvedené v žiadosti podľa § 3.

(2) Výpočet čistých nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s plnením povinností, ktoré sú predmetom univerzálnej služby, je založený na dlhodobých prírastkových nákladoch a súčasných účtovaných cenách, pričom sa od nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s plnením povinností, ktoré sú predmetom univerzálnej služby, odpočítajú výnosy dosiahnuté v súvislosti s plnením týchto povinností a akékoľvek výhody vyplývajúce podniku z poskytovania univerzálnej služby (ďalej len „trhové výhody“).

(3) Postup výpočtu čistých nákladov, výnosov a finančné ohodnotenie trhových výhod podľa § 53 ods. 3 zákona je uvedený v prílohe č. 2.
                                                                  § 5

(1) Výpočet výšky úhrady na osobitný účet pre jednotlivé podniky je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Úhrada vypočítaných čistých nákladov sa vykoná bezhotovostným bankovým prevodom na účet podniku poskytujúceho univerzálnu službu; úhrada sa vykonáva priebežne do výšky prostriedkov na osobitnom účte.
                                                                   § 6
                                                               Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.

Pavol Prokopovič v. r.

                                Príloha č. 1 k vyhláške č. 501/2004 Z. z.
KALKULÁCIA NÁKLADOV A VÝNOSOV NA POSKYTOVANIE UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY

1. Kalkulácia nákladov a výnosov na poskytovanie univerzálnej služby zahŕňa len priame náklady vynaložené na poskytnuté povinnosti univerzálnej služby špecifickým skupinám užívateľov, časť nepriamych nákladov súvisiacich s poskytnutými službami, príslušné výnosy a príslušný objem vloženého kapitálu.
2. Dlhodobé prírastkové náklady na zabezpečenie univerzálnej služby, ktoré sú uvedené v kalkulácii, sú najmä náklady na
1. efektívne poskytovanie verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia k sieti, najmä prístupovej siete, prenosovej siete a náklady na spojovanie vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu,
2. informačné služby o telefónnych číslach pre zrakovo postihnutých,
3. zabezpečenie verejných telefónnych automatov; náklady na verejné telefónne automaty zahŕňajú náklady na koncové zariadenia, opravy a údržbu a náklady na odchádzajúce volania,
4. nevyhnutne potrebné administratívne riadenie.
3. Na účely kalkulácie nákladov poskytovanie verejnej telefónnej služby na pevnom mieste je jedno úzkopásmové drôtové alebo bezdrôtové pripojenie koncového užívateľa fyzickej osoby k verejnej telefónnej sieti na celom území štátu alebo jeho časti a v kvalite podľa § 51 zákona. Toto pripojenie sa nevzťahuje na pripojenie
1. mimo zastavaného územia obce okrem trvalo obývanej stavby alebo trvalo prevádzkovanej stavby fyzickými osobami nepodnikateľmi,11) ak predpokladané náklady na zriadenie pripojenia neprekračujú päťnásobok priemerných nákladov podniku poskytujúceho univerzálnu službu na zriadenie pripojenia za predchádzajúci kalendárny rok,
2. ISDN.
4. Výnosy zodpovedajúce nákladom sú najmä výnosy
1. zo zriadenia a z používania účastníckeho vedenia od špecifických skupín užívateľov,
2. z odchádzajúcich volaní od špecifických skupín užívateľov vrátane výnosov z volaní na bezplatné čísla a čísla, kde sú náklady rozdelené,
3. z prichádzajúcich volaní špecifickým skupinám užívateľov,
4. z prepojovaných volaní špecifickým skupinám užívateľov,
5. z volaní platených volanými užívateľmi,
6. z volaní z verejných telefónnych automatov a predplatných telefónnych kariet.
5. Do kalkulácie nákladov sa nezahŕňajú:
1. rozdiel medzi nákladmi potrebnými na zriadenie a prevádzku pripojenia účastníka k verejnej telefónnej sieti a výnosmi zo zriadenia a z používania pripojenia účastníkom s výnimkou účastníka, ktorý patrí do špecifickej skupiny užívateľov,
2. duplicitne náklady na jednotlivé povinnosti univerzálnej služby,
3. nepriame náklady, ktoré nesúvisia s poskytovaním univerzálnej služby podľa písmena a),
4. náklady na nevyužité vložené investície,
5. neefektívne vynaložené náklady.
6. Náklady na služby poskytované v rámci univerzálnej služby špecifickým skupinám užívateľov sa kalkulujú osobitne pre jednotlivé služby a špecifické skupiny užívateľov.
7. Do kalkulácie nákladov sa započítavajú náklady univerzálnej služby vynaložené na jej poskytovanie od 1. januára 2004.

                                         Príloha č. 2 k vyhláške č. 501/2004 Z. z.
           VÝPOČET ČISTÝCH NÁKLADOV, VÝNOSOV A FINANČNÉ OHODNOTENIE                                                                 TRHOVÝCH  VÝHOD


Čisté náklady sa vypočítajú podľa vzorca

                                                         ČN = (N – P) – V,

kde

1. ČN sú čisté náklady, ktoré sa vypočítajú za špecifické skupiny užívateľov, ktoré sú pre podnik poskytujúci univerzálnu službu stratové v príslušnom roku a sú uvedené v žiadosti o úhradu čistých nákladov. Pri výpočte sa zohľadňujú len náklady vzniknuté v súvislosti s poskytovaním služby verejných telefónnych automatov, verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia k sieti vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu poskytované špecifickým skupinám užívateľov a informačné služby o telefónnych číslach poskytované účastníkom so zrakovým postihnutím a k nim prislúchajúce výnosy.
2. N sú náklady spojené s poskytovaním univerzálnej služby, ktoré by podniku poskytujúcemu univerzálnu službu nevznikli, keby sa univerzálna služba neposkytovala.

N sa vypočíta podľa vzorca  

nvzor
kde

Nu je súčet nákladov za stratové skupiny užívateľov 1 až m,
Nvt je súčet nákladov za stratové verejné telefónne automaty 1 až k.

Do nákladov za stratové skupiny užívateľov 1 až m sa započítavajú
1. náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu pripojenia účastníka,
2. náklady na odchádzajúce volania.

Do nákladov za stratové verejné telefónne automaty 1 až k sa započítavajú
1. ročné odpisy vzťahujúce sa na zriadenie verejných telefónnych automatov,
2. náklady na prevádzku a údržbu verejných telefónnych automatov,
3. náklady na odchádzajúce volania.
3. P sú výnosy, ktoré by podnik poskytujúci univerzálnu službu nezískal, keby univerzálnu službu neposkytoval.

P sa vypočíta podľa vzorca

pvzor
kde

Pu je súčet výnosov za stratové skupiny užívateľov 1 až m,
Pvt je súčet výnosov za stratové verejné telefónne automaty 1 až k.

Do výnosov za stratové skupiny užívateľov 1 až m sa započítavajú výnosy
1. zo zriadenia a z prevádzky pripojenia účastníka,
2. z odchádzajúcich volaní od špecifických skupín užívateľov vrátane výnosov z volaní na bezplatné čísla a čísla, kde sú náklady rozdelené,
3. z prichádzajúcich volaní špecifickým skupinám užívateľov,
4. z prepojovaných volaní špecifickým skupinám užívateľov,
5. z volaní platených volanými užívateľmi.

Do výnosov za stratové verejné telefónne automaty 1 až k sa započítavajú výnosy z
1. odchádzajúcich volaní,
2. volaní platených volajúcimi účastníkmi.
4.

V sú trhové výhody vznikajúce podniku poskytujúcemu univerzálnu službu zohľadnené pri výpočte čistých nákladov. Trhové výhody sa finančne ohodnocujú; finančné ohodnotenie môže byť vyššie ako hodnota získaná odpočítaním zodpovedajúcich výnosov od kalkulovaných dlhodobých prírastkových nákladov.

Finančné ohodnotenie trhových výhod sa určí odhadom ako podiel z celoročných nákladov na reklamu a marketing alebo ako podiel z celoročného obratu podniku poskytujúceho univerzálnu službu. Pri určovaní podielu sa vychádza z analýzy trhu, pričom môžu byť zohľadnené porovnania výsledkov s výsledkami analýz v ostatných členských štátoch Európskej únie.

Trhové výhody sú najmä:
1. posilnenie povesti podniku z dôvodu jeho postavenia ako poskytovateľa univerzálnej služby,
2. prístup k súhrnným informáciám o využívaní telefónnej služby, a tým zodpovedajúcu znalosť trhu,
3. reklama prostredníctvom verejných telefónnych automatov,
4. znalosť podmienok na poskytovanie služieb vo všetkých regiónoch.

                                    Príloha č. 3 k vyhláške č. 501/2004 Z. z.
                 VÝPOČET ÚHRADY NA OSOBITNÝ ÚČET UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY


1.Určia sa podniky, ktorých obrat na vnútroštátnom trhu je rovný alebo vyšší ako 0,2 percenta, a to:
a.

určí sa ročný obrat na vnútroštátnom trhu ako súčet nahlásených celoročných obratov jednotlivých podnikov a vypočíta sa limit 0,2 % (§ 54 ods. 1 zákona) podľa vzorca
nopvzor

L = 0,002 × NOP,

kde

L je limit predstavujúci 0,2 % z ročného obratu na vnútroštátnom trhu,
NOP je súčet nahlásených celoročných obratov jednotlivých podnikov.
b.

z ďalšieho postupu sa vylúčia tie podniky, ktorých nahlásený celoročný obrat NOPi je nižší ako limit L.

nopi< L

2.Ďalej sa použijú len nahlásené celoročné obraty podnikov, ktorých NOPi je rovný alebo vyšší ako limit L. Určí sa súčet nahlásených celoročných obratov prispievajúcich podnikov, a to:
      m
CO = ΣNOPi
     i=1

kde

CO je súčet nahlásených celoročných obratov prispievajúcich podnikov.
3.

Vypočíta sa podiel jednotlivého prispievajúceho podniku, a to:
         NOPi
PPi = ——
         CO

kde

PPi je podiel jednotlivého prispievajúceho podniku na celoročnom obrate prispievajúcich podnikov.
4.

Určí sa výška úhrady na osobitný účet pre jednotlivé prispievajúce podniky, a to:

VPi = PPi × ČN,

kde

VPi je výška úhrady jednotlivého prispievajúceho podniku,
ČN sú čisté náklady vypočítané podľa prílohy č. 2.


/ru/ § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/ Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z.
/komponenty/ § 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
1 § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka