Vyjadrenie TÚ SR (oznámenie o nevyhovení protestu)

Krajská prokuratúra Bratislava

Vajnorská 47

812 56 Bratislava


Váš list číslo/zo dňa: Kd 2262/06-59/16.01.2007


Naše číslo: 314/10/2007-1


Vybavuje/linka: Ing. Kováčová /57881613


V Bratislave dňa 15.02. 2007


Vec

Protest prokurátora proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 5701/10/06 z 25.8. 2006


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor správy frekvenčného spektra, ktorý rozhodnutie č.5701/10/06 z 25.8. 2006 vydal, nevyhovel protestu prokurátora, a preto s poukazom na ust. § 27 a § 26 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov v zákonnej lehote, t.j. do 30 dní od doručenia protestu prokurátora predložil protest spolu so spisovým materiálom na rozhodnutie predsedovi Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.

S pozdravom

Ing. Milan Mizera

riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra