Vyjadrenie záujmu na poskytnutie informácií - Projekt „Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad“

1 info
21.04.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky realizuje v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť, národný projekt „Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)“.
Hlavné ciele projektu sú:
 • vytvorenie komplexnej informačnej platformy pre podporu riadiacich a rozhodovacích procesov Broadband Competence Office pri implementácii širokopásmových sietí na Slovensku, ktorej predmetom je vybudovanie riešenia zahŕňajúceho zber údajov, plánované a ad-hoc aktívne technické merania kvality služieb na jednotlivých adresných bodoch, spracovanie a vyhodnotenie meraní, vyhodnocovanie štátnych intervencií a prezentáciu výsledkov a štatistických informácií, pozostávajúceho zo samotnej informačnej platformy MSRŠD a jej integrovaného technologického podsystému pozostávajúceho zo špecializovanej meracej techniky a softvérových modulov potrebných pre meranie skutkového stavu v oblasti elektronických komunikácií, získavanie štatistických údajov a kontrolu vydaných povolení
 • zefektívnenie procesu regulácie a štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami
 • zlepšenie a zefektívnenie mapovania komunikačnej infraštruktúry a identifikácie bielych miest. 
Hlavné výstupy projektu sú:
 • vybudovanie informačného systému zabezpečujúceho biznis funkcie
   - mapovanie a monitoring pokrytia širokopásmových sietí
   - správa verejných konzultácií, plánovaných investícií a štátnych intervencií
   - poskytovanie informácií
 • špecializované meracie zariadenia pre zabezpečenie výkonu činností v súlade s cieľmi projektu. 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb má ambíciu s operátormi diskutovať navrhované riešenie a týmto vyzýva o vyjadrenie záujmu na poskytnutie informácií k projektu Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad.

Svoj záujem adresujte na email maria.martinkovicova@teleoff.gov.sk s uvedením mena spoločnosti a kontaktnými údajmi reprezentanta spoločnosti, a to v termíne do 29. 4. 2022.