Výpadok linky 112: TÚ SR vedie správne konanie

28.01.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) listom z 19.1.2011 oznámil spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST), že s ňou vedie správne konanie z dôvodu prerušenia poskytovania nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní. TÚ SR počas správneho konania zbiera a vyhodnocuje dôkazy. V prípade preukázateľného porušenia zákona o elektronických komunikáciách hrozí ST pokuta. TÚ SR je pri ukladaní pokuty povinný prihliadnuť najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.
     TÚ SR z verejne dostupných zdrojov zaznamenal, že v pondelok 17.1.2011 v poobedných hodinách nastal výpadok poskytovania elektronických komunikačných služieb v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Dôsledkom bola nefunkčnosť prístupu k číslam tiesňových volaní, a tým aj znefunkčnenie integrovaného záchranného systému v regióne Žilinského kraja. V utorok 18.1.2011 TÚ SR z vlastného podnetu začal zbierať informácie a následne vyšetrovať tento prípad. Následne 19.1.2011 Obvodný úrad Žilina - odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, na základe žiadosti TÚ SR, písomne potvrdil znefunkčnenie systému koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Žilina a čísla tiesňového volania 112 v čase od 12:37 hod až do obnovenia riadnej prevádzky o 17:38 hod.