Výrobcovia, dovozcovia a distribútori rádiových zariadení majú čo zlepšovať

01.03.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) sa spolu s ďalšími 22-omi európskymi orgánmi dohľadu podieľal na vykonaní koordinovaného trhového dohľadu zameraného na komerčne dostupné rádiové zariadenia. Orgány dohľadu zistili, že úroveň zhody s požiadavkami R&TTE smernice bola veľmi nízka. Iba 15,8% výrobkov zo všetkých kontrolovaných výrobkov splnilo všetky požiadavky. Európske orgány trhového dohľadu usúdili, že výrobcovia rádiových zariadení musia zlepšiť zhodu výrobkov s požiadavkami R&TTE smernice. Dovozcovia a distribútori musia zabezpečiť aby výrobky, ktoré uvádzajú na trh, spĺňali požiadavky smernice.
     Správa, ktorú nedávno zverejnili európske orgány trhového dohľadu, preukázala nízku úroveň zhody rádiových zariadení s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/5/EC (R&TTE Smernica) o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody, ktorá bola prevzatá nariadením vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
     V rámci kampane bol vykonaný koordinovaný trhový dohľad, ktorého sa zúčastnilo 23 európskych orgánov dohľadu vrátane TÚSR. Dohľad bol zameraný na komerčne dostupné rádiové zariadenia, ktoré je možné prevádzkovať na základe individuálneho povolenia a zariadenia, ktoré sú používané na komerčnú a nekomerčnú prevádzku a sú prevádzkované na základe všeobecného povolenia.
     Celkom bolo skontrolovaných 259 výrobkov. Výsledky kontrol preukázali, že: a) 40% výrobkov splnilo administratívne požiadavky, b) 62% výrobkov splnilo technické požiadavky, c) 53,5% zo 71 výrobkov hodnotených z hľadiska bezpečnosti splnilo technické požiadavky, d) iba 15,8% výrobkov zo všetkých kontrolovaných výrobkov splnilo všetky požiadavky.
     Európske orgány trhového dohľadu usúdili, že: a) úroveň zhody s požiadavkami R&TTE smernice bola veľmi nízka, b) výrobcovia rádiových zariadení musia zlepšiť zhodu výrobkov s požiadavkami R&TTE smernice, c) dovozcovia a distribútori musia zabezpečiť aby výrobky, ktoré uvádzajú na trh, spĺňali požiadavky R&TTE smernice, d) bude potrebné prijať efektívnejšie opatrenia proti výrobkom, ktoré nespĺňajú požiadavky R&TTE smernice, e) koordinovaný výkon dohľadu v rámci kampane bol užitočný a preukázal vysokú úroveň spolupráce európskych orgánov dohľadu.

     Podrobnosti o tretej kampani členských štátov EÚ zameranej na kontrolu dodržiavania podmienok uvádzania rádiových zariadení na trh sú uvedené v správe, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/files/3rd_rtte_market_surveillance_campaign_report_en.pdf.