Výsledky 2. série e-aukcií na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

10.11.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejňuje výsledky druhej série výberových konaní formou elektronickej aukcie na frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v okresoch: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník. RÚ zároveň zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle už siedmu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie, ktorá sa týka okresov: Partizánske, Komárno, Kežmarok, Brezno, Čadca, Ružomberok. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 06.12.2016 do 13:30 h.
     V štyroch okresoch získali frekvencie záujemcovia za vyvolávaciu cenu. V okresoch Myjava a Sobrance výberová komisia vylúčila jedného účastníka (v každom iného), ktorého ponuka nespĺňala požiadavky uvedené vo výzve. Títo účastníci sa sami pripravili o možnosť získať frekvencie a umožnili konkurentom získať frekvencie za vyvolávaciu cenu. RÚ preto opäť upozorňuje záujemcov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými podmienkami výberového konania a následne ich plnili. Záujemca, ktorý nedoručí RÚ ponuku, alebo ktorého ponuka nespĺňa stanovené požiadavky nemôže získať frekvencie. Úspešnosť účastníka e-aukcie závisí od ním zvolenej stratégie. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.
     Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Detva sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí jednorazovú úhradu za pridelené frekvencie vo výške 5800 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 1400 eur. Vyvolávacia cena bola 1400 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Kysucké Nové Mesto sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 6900 eur a HMZ Rádiokomunikácie, spol. s.r.o., ktorá zaplatí 5216 eur. Vyvolávacia cena bola 1400 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Myjava sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 6400 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 6550 eur. Vyvolávacia cena bola 1200 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Sobrance sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 1000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 1000 eur. Vyvolávacia cena bola 1000 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Stropkov sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 900 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 900 eur. Vyvolávacia cena bola 900 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Svidník sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 5000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 1400 eur. Vyvolávacia cena bola 1400 eur.
     Každý úspešný operátor získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia sú v plnom znení publikované na webe RÚ. RÚ bude aj v roku 2017 naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.