Výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 4

09.08.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) začal na svojej internetovej stránke /data/files/19761.pdf opakované národné konzultácie k výsledkom 2. kola analýzy veľkoobchodného trhu č. 4 - Služba veľkoobchodného fyzického prístupu, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.
     TÚ SR navrhuje na základe výsledkov analýzy uložiť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ako významnému podniku na relevantnom trhu, tieto povinnosti: povinnosť transparentnosti a nediskriminácie prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu nákladov a výnosov, povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov, reguláciu cien prístupu a povinnosť nákladovej orientácie
     Písomné pripomienky k tomuto materiálu je možné zasielať najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní od jeho zverejnenia na verejne dostupnej stránke úradu, t.j. do 8. septembra 2011. Vyjadrenia a pripomienky zaslané úradu po tomto termíne nebudú akceptované.