Výsledky druhého zasadnutia pracovných skupín - povinnosť umožniť výber telekomunikačného podniku

11.11.2002, Tlačová správa
8. novembra 2002 sa uskutočnilo druhé zasadnutie pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s technickými problémami a s obchodno-legislatívnymi problémami pri plnení povinnosti - výber telekomunikačného podniku.

Členovia pracovnej skupiny pre riešenie otázok spojených s technickými problémami sa dohodli na obsahu špecifikácie služieb CS a CPS. Predmetom nasledujúceho stretnutia budú pojmy a definície a technické aspekty referenčného modelu služby. Výskumný ústav spojov vypracuje materiál k vyššie uvedeným bodom. Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) zašle úradu vlastnú technickú špecifikáciu pre služby CS a CPS, týkajúcu sa adaptácie SS7. ATO ďalej vypracuje súbor testovacích prípadov, ktoré budú mať rovnakú formu, ako odporúčania ITU - Q78X pre službu CS a CPS.

Členovia pracovnej skupiny pre riešenie otázok spojených s obchodno-legislatívnymi problémami upozornili na nejednoznačnosť ustanovenia § 42 ods. 4 písm. b. zákona. Nie je jasné, kto rozhoduje o tom, ktorú formu spôsobu výberu operátora si môže užívateľ vybrať.

Podľa názoru spoločnosti Orange Slovensko, a.s. je tento výber v kompetencii prevádzkovateľa. Zástupca ATO poukazuje na pravidlo preferovania spotrebiteľa, teda spôsob výberu je na zákazníkovi. ST, a.s. a EuroTel Bratislava, a.s. súhlasia s názorom spoločnosti Orange. Členovia pracovnej skupiny požiadali, aby úrad do nasledujúceho stretnutia pripravil stanovisko k otázke, kto rozhoduje o spôsobe výberu prevádzkovateľa, ďalej navrhujú, aby do doby, kým bude k dispozícii toto stanovisko, boli riešené len otázky CS.

Najbližší termín stretnutia pracovných skupín bude 21. novembra 2002. O rokovaní pracovných skupín bude médiá informovať výhradne TÚ SR.

Účelom oboch pracovných skupín je vypracovanie riešení k otázkam spojeným s plnením povinnosti - výber telekomunikačného podniku podľa § 42, ods. 4 písm. b) zákona o telekomunikáciách. Predstavujú platformu, na základe ktorej sa vyjadrujú riešenia všeobecných, technických a legislatívnych problémov, ktoré súvisia s plnením povinnosti a vyslovujú odborné stanoviská a názory na podmienky plnenia povinností. Riešenia budú slúžiť na uľahčenie uzatvárania dohôd medzi telekomunikačnými podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu.

Vysvetlivky:
Carrier selection call-by-call (CS) - výber telekomunikačného podniku individuálnou voľbou čísla.
Carrier preselection (CPS) - výber telekomunikačného podniku formou nastavenia predvoľby čísla.
SS7 - štandard zakotvený v ETSI normách.

V Bratislave 11. novembra 2002.