Výsledky piateho zasadnutia pracovných skupín - povinnosť umožniť výber telekomunikačného podniku

18.12.2002, Tlačová správa
17. decembra 2002 sa uskutočnilo piate zasadnutie pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s technickými problémami a s obchodno-legislatívnymi problémami pri plnení povinnosti - výber telekomunikačného podniku.

Programom oboch pracovných skupín bol Referenčný model služby.

Členovia pracovnej skupiny pre riešenie otázok spojených s obchodno-legislatívnymi problémami sa zhodli, že predpokladom pre využívanie služieb vybraného prevádzkovateľa je uzavretie zmluvy medzi užívateľom a vybraným prevádzkovateľom. Členovia sa ďalej dohodli, že na nasledujúcom stretnutí pracovnej skupiny predložia svoje popisy vzťahov medzi operátormi navzájom a medzi užívateľmi a operátormi ako podklad pre možné zovšeobecnenie niektorých princípov.

Zástupca TÚ SR z dôvodu posilnenia efektivity vypracovania spoločných odporúčaní pre služby CS a CPS navrhol, aby členovia pracovných skupín do nasledujúceho stretnutia predložili vlastné špecifikácie služby CS a CPS a aby sa členovia pracovných skupín dohodli na spracovateľovi spoločného odporúčania, resp. odporúčaní na poskytovania služieb CS a CPS.

Najbližší termín stretnutia pracovných skupín bude 16. januára 2003. O rokovaní pracovných skupín bude médiá informovať výhradne TÚ SR.

Účelom oboch pracovných skupín je vypracovanie riešení k otázkam spojeným s plnením povinnosti - výber telekomunikačného podniku podľa § 42, ods. 4 písm. b) zákona o telekomunikáciách. Predstavujú platformu, na základe ktorej sa vyjadrujú riešenia všeobecných, technických a legislatívnych problémov, ktoré súvisia s plnením povinnosti a vyslovujú odborné stanoviská a názory na podmienky plnenia povinností. Riešenia budú slúžiť na uľahčenie uzatvárania dohôd medzi telekomunikačnými podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu.

Vysvetlivky:
Carrier selection call-by-call (CS) - výber telekomunikačného podniku individuálnou voľbou čísla.
Carrier preselection (CPS) - výber telekomunikačného podniku formou nastavenia predvoľby čísla.

V Bratislave 18. decembra 2002.