Výsledky prvého zasadnutia pracovných skupín - povinnosť umožniť výber telekomunikačného podniku

24.10.2002, Tlačová správa
23. októbra 2002 sa uskutočnili prvé zasadnutia pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s technickými problémami a s obchodno-legislatívnymi problémami pri plnení povinnosti - výber telekomunikačného podniku.

Členovia pracovných skupín sa zaviazali dodržiavať pravidlá činnosti pracovných skupín... a prejavili vôľu dohodnúť sa. Obe pracovné skupiny sa dohodli, že "je účelné vypracovanie spoločných odporúčaní na riešenie technických, legislatívnych a obchodných problémov."

Všetci členovia pracovnej skupina pre riešenie otázok spojených s technickými problémami sa zhodli, že "služba CS a CPS bude realizovaná s využitím štandardných 2 Mbit/s tokov, s využitím signalizácie č. 7."

Členovia pracovnej skupiny pre riešenie otázok spojených s obchodno-legislatívnymi problémami sa dohodli, že na budúcom stretnutí predložia svoj názor na vymedzenie slovného spojenia "rovnaká služba" v ustanovení § 42 ods. 4 písm. b) zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.

Najbližší termín stretnutia pracovných skupín bude 8. november 2002. O rokovaní pracovných skupín bude médiá informovať výhradne TÚ SR.

Účelom každej pracovnej skupiny je vypracovanie riešení k otázkam spojeným s plnením povinnosti - výber telekomunikačného podniku podľa § 42, ods. 4 písm. b) zákona o telekomunikáciách. Predstavujú platformu, na základe ktorej sa vyjadrujú riešenia všeobecných, technických a legislatívnych problémov, ktoré súvisia s plnením povinnosti a vyslovujú odborné stanoviská a názory na podmienky plnenia povinností. Riešenia budú slúžiť na uľahčenie uzatvárania dohôd medzi telekomunikačnými podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu.

Pravidlá činnosti pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s plnením povinnosti "výber telekomunikačného podniku" podľa § 42 ods. 4 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách nájdete na stránke http://www.teleoff.gov.sk/Oznam/pravidla-o.html

Vysvetlivky
Carrier selection call-by-call (CS) - výber telekomunikačného podniku individuálnou voľbou čísla.
Carrier preselection (CPS) - výber telekomunikačného podniku formou nastavenia predvoľby čísla.
Signalizácia č. 7 - štandard zakotvený v ETSI normách.

V Bratislave 24. októbra 2002.