Výsledky šiesteho zasadnutia pracovných skupín - povinnosť umožniť výber telekomunikačného podniku

16.01.2003, Tlačová správa
16. januára 2003 sa uskutočnilo šieste zasadnutie pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s technickými problémami a s obchodno-legislatívnymi problémami pri plnení povinnosti - výber telekomunikačného podniku.

Členovia pracovnej skupiny pre riešenie otázok spojených s technickými problémami prerokovali a pripomienkovali dokument Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) "Technické podmienky pre realizáciu výberu prevádzkovateľa (CS, CPS)". Predstaviteľ úradu prezentoval stanovisko TÚ SR, že miestne, medzimestské a medzinárodné hovory sú jednoznačne určené a rozlíšené štruktúrou a charakterom volaného čísla. ATO súhlasí s tým, že CS a CPS bude požitý pre mieste, medzimestské a medzinárodné volania, pričom charakter volaní je jednoznačne určený len charakterom volaného čísla (číslovací plán). Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) navrhli, aby sa definíciami jednotlivých volaní zaoberala pracovná skupina pre riešenie otázok spojených s obchodno-legislatívnymi problémami. Podľa názoru ATO sú definície typov volaní v schválenom číslovacom pláne.

Zástupcovia spoločností EuroTel a ST požadujú najskôr definovať nepriame prepojenie z hľadiska obchodno-legislatívnych podmienok. Zástupca spoločnosti Orange navrhol doplniť definíciu nepriameho prepojenia, ak to niektorá zo zúčastnených strán považuje za potrebné. ATO poukázala na to, že definícia nepriameho prepojenia je jednoznačne špecifikovaná v medzinárodných štandardoch a má doriešené technické aspekty CS a CPS i pre nepriame prepojenie. ATO navrhla na budúcom stretnutí uzavrieť technickú problematiku služieb CS/CPS.

Rokovanie pracovnej skupiny pre riešenie otázok spojených s obchodno-legislatívnymi problémami začalo o 13,00 hod.

TÚ SR upresní predmet a termín budúcich rokovaní. O rokovaní pracovných skupín bude médiá informovať výhradne TÚ SR.

Vzhľadom na odbornú náročnosť a malé kompetencie TÚ SR dané zákonom o telekomunikáciách na realizáciu služby výber prevádzkovateľa, úrad zvolil správny postup tým, že vyzval zainteresované subjekty na spoluprácu a vytvoril priestor na rokovanie. Takýto postup je podľa správy OECD "Development in carrier selection and pre-selection" z novembra 2001 považovaný za najrýchlejšie možné riešenie.

Účelom oboch pracovných skupín je vypracovanie riešení k otázkam spojeným s plnením povinnosti - výber telekomunikačného podniku podľa § 42, ods. 4 písm. b) zákona o telekomunikáciách. Predstavujú platformu, na základe ktorej sa vyjadrujú riešenia všeobecných, technických a legislatívnych problémov, ktoré súvisia s plnením povinnosti a vyslovujú odborné stanoviská a názory na podmienky plnenia povinností. Riešenia budú slúžiť na uľahčenie uzatvárania dohôd medzi telekomunikačnými podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu.

Vysvetlivky:
Carrier selection call-by-call (CS) - výber telekomunikačného podniku individuálnou voľbou čísla.
Carrier preselection (CPS) - výber telekomunikačného podniku formou nastavenia predvoľby čísla.
V Bratislave 16. januára 2003.